مورد علاقه 0

مرجع حل اختلاف مربوط به توسعه معابر

شماره رای : 2111
تاریخ : 35/10/10

آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیرماه ۱۳۲۰ مستفاد می شود اینست که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن ، خیابان ، میدان ، گذر ، کوی و انهار یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد و یا زیبایی شهر یا برای سایر نیازمندی شهر لازم بداند تصرف نماید ، مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیئت سه نفری مذکور در ماده ۱۴ قانون مذکور را تعیین نموده رأی هیئت نامبرده قطعی می باشد بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیئت سه نفری مذکور در ماده ۱۴ قانون مزبور است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور خالی از اشکال می باشد .

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها