وکیل سرقفلی

وکیل سرقفلی

بهترین وکیل سرقفلی تهران :دعاوی مربوط به سرقفلی یکی از مهم‌ترین دعاوی ملکی بوده و در تقسیم‌بندی دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند.

در رابطه با دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه حضور وکیل حقوقی و وکیل ملکی ،لازم است و توصیه میشود بدون مشاوره با یک وکیل پایه یک دادگستری اقدامی ننمایید.

امروزه شاهد آن هستیم که واگذاری مغازه ها به اشخاص از طریق تنظیم اجاره نامه ( سرقفلی ) صورت گرفته است، به عبارت دیگر در حال حاضر اکثر مغازه داران به جای مالکیت عین و منافع تنها دارای مالکیت منافع ( سرقفلی یا حق کسب و پیشه ) هستند؛

قوانین تصویبی در خصوص روابط موجر و مستاجر از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که تنها یک وکیل پایه یک دادگستری و متخصص و با تجربه از آن آگاهی دارد .

در عرف بازار نیز وقتی می گویند سرقفلی مغازه اش را فروخت یعنی آنرا تخلیه کرد و به دیگری واگذار نمود و این مفهوم هیچگاه شامل انتقال سرمایه تاجر و نام تجاری او نمی شود.

وکیل سرقفلی  یا حق کسب و پیشه کسی است که به پیچیدگی های دو قانون ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ و در برخی موارد قانون ۱۳۶۵ مسلط بوده و تجربه کافی در این خصوص را داشته باشد.

اگر نیاز به وکیل متخصص و حرفه ای در خصوص دعاوی سرقفلی یا حق کسب و پیشه از جمله تخلیه به علت تعدی یا تفریط مستاجر، تغییر شغل، انتقال به غیر، تخلیه به علت نیاز شخصی و … الزام به تنطیم سند صلح سرقفلی، تنظیم اجاره نامه ، تعدیل اجاره بها، فروش سرقفلی، توقیف و مزایده سرقفلی، ابطال مزایده سرقفلی یا حق کسب و پیشه و خلع ید و پیش فروش ساختمان و… داشتید

حتما با موسسه حقوقی رای مثبت تماس بگیرید تا توسط وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ملکی و دعاوی حقوقی هستند راهنمایی شوید.

در این موسسه دادخواست‌های حقوقی توسط وکیل حقوقی و در موضوعات ملکی توسط وکیل ملکی متخصص تنظیم میشوند که نشان از تخصصی بودن روند انجام کار می‌باشد.

سرقفلی

سرقفلی :مقاله ی حاضر برای شما عزیزان به تحریر درآمده است و به بررسی تخلیه سرقفلی به دلیل انتقال به غیر و نحوه طرح دعوی تخلیه سرقفلی به دلیل انتقال به غیر و نحوه طرح دعوی تجویز انتقال منافع می پردازد.

تخلیه سر قفلی به دلیل انتقال به غیر

مطابق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در صورتی که مستاجر محل کسب و پیشه با تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی انتقال دهد.

انتقال منافع برای مستأجر در صورتی صحیح خواهد بود که این حق به صراحت در متن اجاره‌ نامه برای وی وجود داشته باشد.

درصورت عدم قید حق انتقال در اجاره‌ نامه چنان است که گویا حق انتقال به غیر سلب شده است.

بنابراین مستاجر می تواند بدون اعلام و یا جلب رضایت موجر منافع محل را به شخص ثالث منتقل نماید و تمام حق کسب و پیشه خویش را وصول نماید زیرا به موجب اجاره نامه دارای حق انتقال است و چنانچه مستاجر بدون اثبات وجود حق برای خود منافع عین را به دیگری منتقل نماید انتقال صورت گرفته خلاف ماده ۱۹ این قانون بوده و مسقط نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت است و موجر می تواند نسبت به طرح دعوی تخلیه سرقفلی به دلیل انتقال به غیر اقدام نماید. برای اطلاعات بیشتر با بهترین وکیل سرقفلی تهران در موسسه حقوقی رای مثبت در ارتباط باشید. 

ماده ۱۸ تا ماده ۱۹

تحقق غیر قانونی انتقال به غیر

یکی از مواردی که از دید قانون‌گذار انتقال و موجد حق تخلیه برای مالک می‌باشد، استفاده عملی فردی غیر از مستأجر از عین مستأجره است.

مطابق بند دوم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ” در مواردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون این‌ که طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره ‌نامه تنظیم نماید”.

 

صرف استفاده عملی فردی دیگر از عین مستأجره برای تحقق انتقال کفایت می‌کند و در این مورد وجود یا عدم وجود قرارداد بین مستأجر و استفاده کننده از عین مستأجره و عناوین قرارداد از هر قبیل که باشد مثل وکالت یا نمایندگی با دریافت یا عدم دریافت مبلغ، مؤثر در مقام نیست به صرف استفاده عملی فردی دیگر از عین مستأجره انتقال محقق خواهد شد.

ماده ۱۲ تا ماده ۱۷

نحوه انتقال : انتقال موضوع ماده ۱۹ باید با تنظیم سند رسمی باشد.

در این ماده انتقال منافع مورد اجاره باید با تنظیم سند رسمی باشد. بنابراین یکی از ضمانت اجراهایی که قانونگذار برای تخلف از موارد مذکور اعلام داشته در تبصره های ماده ۱۹ برای موجر حق تخلیه سرقفلی به دلیل انتقال به غیر را نبز قائل شد.

در این صورت یعنی چنانچه مستاجری بدون تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال منافع، اقدام نماید. موجر میتواند از دادگاه صدور حکم به تخلیه را خواستار گردد به اضافه اینکه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر نیز به نصف تقلیل می یابد.

ضمانت اجرایی انتقال مورد اجاره به غیر :

۱- اگر در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب و پیشه مستاجر را بپردازد و اگر مالک نه حاضر به اجازه انتقال مورد اجاره به غیر باشد و نه حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه باشد.

مستاجر حق دارد به دادگاه مراجعه کند و در این حالت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه صادر می کند.

در این حالت مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.

۲- اگر مستاجری که حق انتقال عین مستاجره را به غیر ندارد بدون رعایت موارد گفته شده در بند یک (بدون مراجعه به دادگاه و رعایت سایر تشریفات) مورد اجاره را به دیگری واگذار کند موجر حق درخواست تخلیه سرقفلی به دلیل انتقال به غیررا خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. که میتوانید با وکیل سرقفلی در موسسه حقوقی رای مثبت مشورت داشته باشید.

در این حالت مستاجر یا متصرف استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه را دارد.

نحوه طرح دعوی تجویز انتقال منافع از طرف مستاجر

اگر مستاجر بخواهد مورد اجاره را به غیر منتقل کند و از طرفی حق انتقال به غیر نیز از او در اجاره نامه سلب شده باشد و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، در اینصورت مستاجر باید از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر کند.

درخواست خود را در قالب دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کند و دعوی باید به طرفیت مالک اقامه کند و اگر ملک مشاع است و مالکین متعدد، دعوی باید به طرفیت همه آنان طرح شود.

نحوه طرح دعوی تخلیه سرقفلی به دلیل انتقال به غیر :

مستأجری که حق انتقال مورد اجاره‌ی محل تجاری به غیر را نداشته باشد و آن را به شخص ثالث واگذار نماید، تخلف وی با توجه به مقررات بند ۷ ماده ۱۴ و ماده ۱۹ قانون سال ۱۳۵۶ از موارد تخلیه بوده و موجر به استناد تخلف مذکور می‌تواند درخواست تخلیه نماید.

اگر مالکی بخواهد دعوی تخلیه علیه مستاجر که مغازه را بدون حق انتقال به غیر به شخص ثالثی داده اقامه کند باید دادخواست تخلیه به دادگاه تقدیم کند و علت آن را انتقال به غیر ذکر کند.

و دادخواست باید به طرفیت مستاجر و کسی که ملک تجاری به وی منتقل شده (متصرف) تقدیم شود.

دادگاه صادر کننده حکم نیز باید توجه داشته باشد که حق کسب و پیشه هنگامی به مستاجر پرداخت می شود که مستاجر، حق کسب و پیشه مورد اجاره از منتقل الیه دریافت نکرده باشد زیرا اگر مستاجر حق کسب و پیشه را به منتقل الیه واگذار کرده باشد در این صورت این حق به نفر دوم می رسد و او پس از دریافت نصف حق سرقفلی ملک را تخلیه خواهد کرد.

بنابراین اگر مستاجر محل کسب که حق انتقال به غیر نداشته هنگام انتقال منافع مورد اجاره به دیگری وجهی به عنوان کسب و پیشه از مستاجر دوم یا متصرف دوم اخذ کرده باشد نصف حق کسب و پیشه که دادگاه به آن حکم می دهد به متصرف مورد اجاره پرداخت می شود.

 

با توجه به نکات فوق الذکر طرح دادخواست تخلیه سرقفلی دارای پیچیدگی هایی است که افراد عادی که آگاهی از قوانین و مقررات ندارند دچار مشکلاتی خواهند گردید که منجر به صرف وقت طولانی و هزینه اضافی برای آنها می گردد لذا در این خصوص وکلای موسسه حقوقی رای مثبت می توانند شما را به نتیجه دلخواه در مدت زمان کوتاه تری برسانند.

 

 

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
4 Comments
قدیمی ترین
جدیدترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
کولانی
1 سال قبل

سلام ۳دانگ سرقفلی به شخصی واگذار کردم که فوت شده البته هیچگونه اجاره پرداخت نکرده درضمن هیچگونه همکاری در خصوص پرداختی شهرداری هم نداشته نمیدانم قبل از فوت واگذار کرده یا خیر که حق فروش را داشته حال چگونه باید تخلیه کنم نیاز به وکیل باشد موافق هستم

Admin
احسان سهرابی
1 سال قبل
Reply to  کولانی

سلام بابت مشاوره تخصصی و بررسی مدارک با شماره ۰۲۱۷۸۳۵۱ تماس بگیرید.

مهردادفیلاسوف
1 سال قبل

سلام من مغازه ای دارم که سرقفلی است در اجاره نامه حق واگذاری به غیر قید شده میخواهم انرا بفروشم اول به مالک اطلاع دادم که اگر خریداراست ایشان محقتر هستن که مبلغ پیشنهادی ایشون نصف قیمت مغازه بود که من قبول نکردم وگفتم پس من به دیگری میفروشم که ایشان پیغام فرستاد که من هم به هیچکس اجازه تغییر شغل نمیدهم در اجاره نامه مغازه چراغسازی قید شده ودیگر کسی دنبال این شغل نیست ایا میتوانم ازطریق دادگاه اقدامی بکنم که مجوز تغییر شغل را خودم یا شخص خریدار ازدادگاه بگیرد؟

Admin
احسان سهرابی
8 ماه ها قبل

سلام برای تغییر شغل رضایت مالک ضروری می باشد . و دادگاه اصولا بدون اذن مالک اجازه تغییر شغل نمی دهد ، البته شغل مشابه امکان پذیر می باشد.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها