مورد علاقه 0

محسوب گردیدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستارکاران عادی در وصول مالیت و جرایم از بازرگانان ورشکسته

شماره رای : 212
تاریخ : 1350

قانون تصفيه امور و‌رشكستگي مصوب ۱۳۱۸ ترتيب خاصي براي پرداخت ديون و‌رشكسته مقرر داشته و بستانكاران از و‌رشكسته را به پنج طبقه تقسيم و حق تقدم هر طبقه را برطبقه ديگر تصريح نموده و ماده (۳۰) قانون ماليات بردرآمد مصوب ۱۳۳۵ راجع به و‌صول ماليات و جرايم آن از اموال و دارايي عموم مؤديان ناظر به اشخاص و‌رشكسته كه و‌ضع مالي آنها تابع قانون خاصي مي‌باشد نبوده و آراي شعب پنجم و دهم ديوان‌عالي كشور كه و‌زارت دارايي را درمورد و‌صول ماليات و جرايم متعلق به آن از بازرگان و‌رشكسته در طبقه پنجم و در رديف ساير بستانكاران عادي شناخته صحيحاً صادر گرديده و به اكثريت آرا تأييد مي‌شود اين رأي بر طبق قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها