مورد علاقه 0

قابل فرجام بودن احکام نخستین دادگاه های عمومی حقوقی در دعاوی به خواستهبیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری

شماره رای : 23
تاریخ : 64/8/14

نظر به اينكه دعوي مطالبه اجور معوقه اماكن استيجاري از دعاو‌ي موضوع قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمي‌باشد و از شمول ماده (۲۶) قانون مزبور خارج است بنابراين آراي شعب ۲۱ و ۲۵ ديوان‌عالي كشور كه دادخواست فرجامي از احكام نخستين دادگاه‌هاي عمومي حقوقي در دعاو‌ي به خواسته بيش از دو‌يست هزار ريال اجور معوقه اماكن استيجاري را براين مبنا پذيرفته و رسيدگي نموده‌اند صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي‌شود. اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها