مورد علاقه 0

عرضه وزنه های غیرمجاز

شماره رای : 29
تاریخ : 61/11/30

چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۱ و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده ۴ قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه شهرستان اصفهان که بر­این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می ­شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه لاز­م ­الاتباع است.

برچسب ها