مورد علاقه 0

عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و ضیان مدعی خصوصی

شماره رای : 232
تاریخ : 39/9/18

دادستان كل كشور ‌ـ ‌دكترعلي‌آبادي مشاو‌ره نموده به اكثريت آرا چنين بيان عقيده نموده‌اند: «چون مراد از و‌ضع ماده (۱) اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ حمايت از حقوق مدعي خصوصي بوده است تا در صورتي كه نتواند خسارات خود را و‌صول كند به درخواست و‌ي محكوم‌عليه در ازاي هر ۵۰ ريال يك رو‌ز توقيف شود و استماع دعوي اعسار درقبال ضرر و زيان ناشي از جرم كه موردحكم دادگاه جزايي و‌اقع شده مغاير با رو‌ح ماده مزبور است و نظربه اينكه ماده (۴۹۰) قانون آيين‌دادرسي كيفري در مقام بيان كلي قضيه و منصرف از اين معني است كه مقنن خود حكم خاص در باب كيفيت اجراي اين قبيل احكام به دست داده است رأي شعبه دهم دادگاه استان مركز مبين برعدم استماع دعوي اعسار صحيح و مطابق با موازين قانوني است.»

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها