مورد علاقه 0

رفع مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل، رافع مسئولیت کیفری نمی باشد.

شماره رای : 4391
تاریخ : 38/9/17

با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی­ محل رفع گردد این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده وحکم ماده مزبوره و ماده ۷ قانون راجع به چک بی ­محل مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷درباره او قابل اعمال می باشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود. این رای بموجب قانون راجع به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها