021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

رد دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل

شماره رای : 1855
تاریخ : 35/9/5

نسبت به موردی که وکالتنامه وکیل پیوست دادخواست فرجامی نباشد و وکیل در پاسخ اخطار رفع نقص اشاره به بودن وکالتنامه در پرونده پژوهشی نماید و از تسلیم آن خودداری نماید بین شعبه پنجم و شعبه ششم دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود داشته بدین توضیح که شعبه پنجم عقیده داشته که دفتر مکلف به مراجعه به پرونده است و شعبه ششم معتقد بوده که دادخواست فرجامی قابل رد است. موضوع مختلف فیه به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در هیأت عمومی دیوان مزبور مطرح شده و در حکم شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۳۵/۹/۵ چنین اظهارنظر کرده اند: (با ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل به حکم ماده ۵۳۴ آیین دادرسی مدنی، دادخواست فرجامی قابل رد است).

برچسب ها