مورد علاقه 0

تنفیذ وصیت نامه

شماره رای : 1536
تاریخ : 38/3/3

دادنامه شماره ۱۵۷- ۳۷/۴/۱ صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیت نامه منتسب به غلامرضا رفسنجانی به جهاتی که اشعار می گردد . حکم قانونی محسوب نمی شود : ۱- غلامرضا رفسنجانی با توجه به وصیت نامه مورد تنفیذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۱۲ مربوط به احوال ایرانیان غیرشیعه نیست و اینگونه اشخاص با توجه به متن وصیت نامه ملزم به پیروی از قوانین و مقررات عمومی جاری در کشور ایران می باشند و رسیدگی به این وصیت نامه و اظهارنظر در باره آن از طرف دادگاه برخلاف قانون مزبور و به موجب مورد ۲ از ماده ۵۵۹ قانون دادرسی مدنی مخدوش است . ۲- به موجب ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی هیچ یک از پدر و جد پدری نمی توانند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کنند وچون به موجب گواهینامه حصر وراثت که رونوشت آن پیوست نامه شماره ۱۶۴۷ مورخ ۳۷/۵/۱۸ ثبت کرمان به ثبت کل و به وزارت دادگستری رسیده در پرونده بایگانی زین العابدین پدر غلامرضا موصی متوفی زنده بوده و اثر دادن به این وصیت نامه و وصی و قیم شناختن عباس پسر غلامرضا موصی متوفی برخلاف ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی می باشد و از این جهت هم دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۳۷/۴/۱ قانونی نمی باشد . ۳- به موجب ماده ۷۳ قانون امور حسبی در صورت قابل رسیدگی و اظهارنظر بودن وصیت نامه دادگاه فقط می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید و تنفیذ وصیت نامه از این جهت هم برخلاف این قانون است بنا به مراتب مزبور با تحقق انطباق درخواست دادستان دیوان کشور بر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و قبول دادخواست دادستان رأی شماره ۱۵۷ مورخ ۳۷/۴/۱ صادره از دادگاه شهرستان کرمان قانونی نیست .

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها