support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

تلقی عبارت پژهش دارم در ذیل دادنامه پژوهشی به فرجام خواهی

شماره رای : 3697
تاریخ : 37/7/6

چون مستفاد از پژوهش نسبت به رأی غیرقابل واخواهی دادگاه استان عدم تسلیم شاکی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی دیوان کشور می­ باشد بنابراین تقاضای شاکی فرجام محسوب می شود و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است.

برچسب ها