مورد علاقه 0

تحریر ترکه

شماره رای : 572
تاریخ : 39/2/29

نظربه اينكه مطابق مفاد ماده يك قانون حسبي دادگاه‌ها درامورحسبي مكلف‌اند كه اقدام لازم را نموده و تصميمي اتخاذ نمايند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبني بر اينكه درامورحسبي دادرس بايد هرگونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستي از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده ۲۱۲ قانون فوق‌الذكر غيبت اشخاصي كه احضار شده‌اند مانع از تحريرتركه نخواهدبود‚ بنا به مراتب مزبور و عمومات قانون امورحسبي در موردي كه متقاضي تحرير تركه (كه از امورحسبي مي‌باشد) با احضار براي دادرسي حاضرنشده و درخواست خود را هم كتباً اعلام ننمايد دادگاه نمي‌تواند جريان پرونده را به عذرعدم حضور تقاضاكننده متوقف داشته يا آن را از نوبت رسيدگي خارج نمايد و بلكه بايد هر اقدامي كه براي انجام امور ختام كار لازم است اعَمال و پرونده را تمام نمايد.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها