مورد علاقه 0

استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیر کارگری در موسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی

شماره رای : 69
تاریخ : 51/12/9

نظر به اينكه ماده (۱۳۷) اصلاحيه لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ ناظر به و‌ضع مستخدمين غيررسمي و افرادي است كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده و در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به مشاغل غيركارگري اشتغال داشته‌اند و مقرر داشته كه نامبردگان در صورت و‌جود شرايط لازم به مستخدم رسمي تبديل شوند و اين دستور شامل حال كارگراني هم كه در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ (تاريخ تصويب لايحه قانوني استخدام كشوري) در مؤسسه دو‌لتي انحصار دخانيات ايران اشتغال به مشاغل غير كارگري داشته‌اند مي‌گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهريورماه ۱۳۴۷ مقرر گرديده كه دخانيات ايران به صورت شركت اداره شود اين امر تسري به ماقبل نداشته و نمي‌تواند لطمه‌اي به حقوق مكتسبه اين قبيل كارگران و‌ارد سازد و مؤيد اين نظر و به منظور رعايت همين حق بوده كه ماده (۱۸) اساسنامه شركت دخانيات ايران تبديل و‌ضع آن دسته از مستخدمين غيررسمي را كه قبل از تاريخ تصويب اساسنامه مذكور استحقاق تبديل و‌ضع به مستخدم رسمي را داشته‌اند تجويز نموده است فلذا دادنامه‌هاي به شماره‌هاي ۳۴۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۵۱ و ۴۳۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۵۱ و ۴۵۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۵۱ دادگاه تجديدنظر و همچنين ارائه اخير شعبه هفت ديوان‌عالي كشور كه برمبناي استحقاق اين قبيل كارگران براي تبديل و‌ضع آنان به مستخدم رسمي و نتيجه و‌رو‌د شكايت آنان صادر گرديده مورد تأييد مي‌باشد اين رأي طبق قانون و‌حدت‌رو‌يه مصوب سال ۱۳۲۸ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها