مورد علاقه 0

صدور گواهي عدم امكان سازش

دادخواست

مرجع رسيدگي: شعبه ….. دادگاه خانواده مجتمع قضایی عدالت كلاسه پرونده: ………….. خواهان: فرخ …….. خوانده: مریم ……… خواسته:  صدور گواهي عدم امكان سازش وقت رسیدگی: …….. متن دادخواست : احتراماً به استحضار ميرساند اينجانبان به موجب عقدنامه شماره…… مورخ.… تنظيمي دردفتررسمي ازدواج شماره….حوزه ثبتي تهران به عقد دائمي يكديگر درآمديم متأسفانه مدتي است كه […]
روند پرونده و دادنامه

دادخواست تنظيمي باتوجه به محل اقامت درخواست كنندگان به مجتمع قضايي عدالت وبه منظور رسيدگي به وسيله معاونت محترم ارجاع به شعبه…. ارجاع مي‌گردد . پيرو ارسال دادخواست به شعبه فوق خواهان‌ها به دفتر شعبه مراجعه با ارائه مدارك خويش وابطال تمبر هزينه دادرسي بر مبناي غير مالي از دادخواست تقديمي رفع نقص به عمل […]