مورد علاقه 0

صدور گواهي عدم امكان سازش

دادخواست

مرجع رسيدگي: شعبه ….. دادگاه خانواده مجتمع قضایی عدالت كلاسه پرونده: ………….. خواهان: فرخ …….. خوانده: مریم ……… خواسته:  صدور گواهي عدم امكان سازش وقت رسیدگی: …….. متن دادخواست : احتراماً به استحضار ميرساند اينجانبان به موجب عقدنامه شماره…… مورخ.… تنظيمي دردفتررسمي ازدواج شماره….حوزه ثبتي تهران به عقد دائمي يكديگر درآمديم متأسفانه مدتي است كه […]
روند پرونده و دادنامه

دادخواست تنظيمي باتوجه به محل اقامت درخواست كنندگان به مجتمع قضايي عدالت وبه منظور رسيدگي به وسيله معاونت محترم ارجاع به شعبه…. ارجاع مي‌گردد . پيرو ارسال دادخواست به شعبه فوق خواهان‌ها به دفتر شعبه مراجعه با ارائه مدارك خويش وابطال تمبر هزينه دادرسي بر مبناي غير مالي از دادخواست تقديمي رفع نقص به عمل […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها