دادخواست

مرجع رسيدگي: شعبه ….. دادگاه خانواده مجتمع قضایی عدالت

كلاسه پرونده: …………..

خواهان: فرخ ……..

خوانده: مریم ………

خواسته:  صدور گواهي عدم امكان سازش

وقت رسیدگی: ……..

متن دادخواست :

احتراماً به استحضار ميرساند اينجانبان به موجب عقدنامه شماره…… مورخ.… تنظيمي دردفتررسمي ازدواج شماره….حوزه ثبتي تهران به عقد دائمي يكديگر درآمديم متأسفانه مدتي است كه به لحاظ عدم تفاهم اخلاقي ادامه زندگي مشترك غير مقدور گرديده است لذا باتوجه به اينكه اينجانبان از هرجهت براي جدايي به توافق رسيده ايم خواهشمند است باعنايت به ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام گواهي عدم امكان سازش  جهت اجراي طلاق توافقي صادر گردد .

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها