وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت

از زیر مجموعه ها و شاخه های رشته حقوق می توان به یکی از اصلی ترین شاخه ها به عنوان حقوق جزا و جرم شناسی اشاره کرد.در رشته حقوق جزا و جرم شناسی به تعریف اعمال مجرمانه و قواعد عمومی و اختصاصی مجازات ها و … پرداخته می شود. اساتید رشته حقوق جزا و جرم شناسی این رشته را به سه دسته کلی تقسیم می نمایند که می توان به جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت عمومی نام برد. موسسه حقوقی رای مثبت دارای بهترین وکیل خیانت در امانت و وکیل حقوقی است  که این مطلب را برای شما فراهم کرده اند.

یکی از جرایمی که در این گفتار به آن خواهیم پرداخت جرم خیانت در امانت است که در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت قرار گرفته و حجم قابل توجهی از پرونده های سیستم قضایی کشور را به خود اختصاص داده است. وکیل خیانت در امانت شخصی است که با داشتن تبحر و دانش کافی نسبت به ابعاد این جرم و قوانین مربوطه در این حوزه همراه با تجربه عملی فعالیت در به ثمر رساندن پرونده های خیانت در امانت بتواند بهترین راهکار را برای به نتیجه رساندن و احقاق حقوق موکلین خویش بدست آورد.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با همکاری و همراهی تعداد زیادی از وکلای پایه یک دادگستری با تخصص حقوق جزا و جرم شناسی که از اساتید دانشگاه نیز می باشند و تجربه و تخصص کافی در زمینه بررسی و به نتیجه رساندن پرونده های جرم خیانت در امانت می تواند بهترین همراه برای موکلین خویش بوده و با ارائه بهترین راهکار سبب احقاق حقوق موکلین خویش را فراهم آورد.

بهترین وکیل جرم خیانت در امانت

در تعریف جرم خیانت در امانت مستند به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) باید گفت :

(( هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود و بنابر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد)).

به شما پیشنهاد داده میشود مقاله وکیل کلاهبرداری را مطالعه فرمایید.

شایان ذکر است ممکن است این گونه تصور شود که در جرم خیانت در امانت و برای تحقق آن لازم است یک عقد امانت یا ودیعه وجود داشته باشد.یعنی تصور نماییم که برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت باید اثبات کنیم که عقد ودیعه ای بین طرفین منعقد شده است.

شایان توجه است مطابق متن صریح قانون، قانونگذار برای جلوگیری از چنین برداشت و تفسیر اشتباهی، در ابتدای ماده فوق الذکر از چند عقد که نتیجه آن امانت آور است یعنی اجاره، امانت، رهن و وکالت نام برده است که می توانند جزو عقودی باشند که امکان آنکه مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند در آنها وجود دارد.در تکمیل این بحث قانونگذار از آن جهت که هرگونه شبهه ای را در این تفسیر از بین برده باشد در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی از این هم فراتر رفته و برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که اساساً عقدی فی مابین طرفین منعقد نشده است و یا آن که اساساً عقد باطل بوده است، خود را از این محدوه خارج نموده و سپرده شدن مال برای (( هر کار با اجرت یا بی اجرت)) را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.نظر به تعریف پیش گفته می توان مهمترین رکن تحقق جرم خیانت در امانت را عنصر سپردن دانست و وجود عقد مشخصی فی مابین طرفین ملاک تحقق یا عدم تحقق جرم خیانت در امانت نمی باشد.

النهایه در تعریف جرم خیانت در امانت می توان گفت: (( خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است)).

به شما پیشنهاد میشود مقاله وکیل جعل اسناد را نیز مطالعه فرمایید.

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت

هر فعل یا ترک فعلی که از سوی قانونگذار جرم انگاری گردیده و عنوان مجرمانه دارد از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل گردیده است.حال با بررسی اجمالی این عناصر در جرم خیانت در امانت می پردازیم.

الف) عنصر قانونی : عنصر قانونی یا هماند مبنای قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۷۵ می باشد و عناصر قانونی برخی از انواع خیانت در امانت که مورد اشاره خاص قانونگذار قرار گرفته اند مواد و قوانین متفرقه ای هستند که در جای خود به آنها اشاره خواهیم کرد.

ب) عنصر مادی: مستند به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی جرم خیانت در امانت به وسیله تحقق یک فعل مثبت و به شکل استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود شدن مال مورد امانت تحقق می پذیرد که به بررسی اجمالی این افعال می پردازیم:

۱- استعمال نمودن: استعمال یعنی به مصرف رساندن یا مورد استفاده قراردادن مال مورد امانت می باشد.مانند آنکه اتومبیلی از سوی مالک به عنوان امانت به امین سپرده شود و شخص امین از آن استفاده شخصی نموده باشد.

۲- تصاحب: منظور از تصاحب مال مورد امانت همان برخورد مالکانه با مال می باشد. یعنی این که کسی مال دیگری را از آن خود انگاشته و با آن برخوردی نماید که اصولاً یک مالک حق آن برخورد با مال را دارد. مانند به فروش رسانیدن یک مال یا وثیقه گذاردن مال مورد امانت توسط امین. بهترین وکیل ملکی در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت برای امور ملکی در خدمت شما است.

۳- اتلاف : از دیگر مصادیق اعمال خائنانه در جرم خیانت در امانت تلف کردن مال مورد امانت یعنی نابود کردن یا از بین بردن آن به هر وسیله ممکن می باشد.اتلاف ممکن است به مباشرت شخص امین صورت پذیرد و یا ممکن است وی مسبب از بین رفتن آن شود.همچنین شایان ذکر است تلف کردن ممکن است با ترک فعل نیز صورت پذیرد.مانند آنکه امین عمداً و از روی سوء نیت از دادن غذا به حیوان امانتی خودداری کرده و موجب تلف شدن آن گردد.

۴- مفقود کردن: مفقود کردن یعنی امین بدون اینکه سبب تلف مال مورد امانت شود موجب آن شود که دست یابی به آن مال برای مالک عملاً غیر ممکن شود. مانند آن که ساعت مورد امانت را به داخل رودخانه پرتاب نماید.

تحقق جرم خیانت در امانت

از دیگر شرایط و اوضاع و احوالی که قانونگذار وجود آنها را برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم دانسته می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- موضوع جرم خیانت در امانت باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

توضیحاً اینکه مال مورد امانت یا باید عین یک مال باشد که به امین سپرده می شود و یا مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی وسیله تحصیل مال باشد.عبارت (( نوشتجاتی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر اینها)) که وسایل تحصیل مال می باشند موید همین نظر است.

۲- سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن.

لازمه تحقق جرم خیانت در امانت آن است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد وگرنه اگر شخص خود مالی را بدست آورده باشد ارتکاب جرم خیانت در امانت توسط وی قابل تصور نمی باشد.

در تایید مطلب پیش گفته می توان به رای شماره ۱۴۵۱ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۱۷ شعبه پنجم دیوان عالی کشور اشاره نمود که اشعار می دارد: (( تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست.زیرا مالی به متهم سپرده نشده است)).

همچنین سپرده شدن باید به یکی از طرق قانونی صورت گیرد.منظور آن است که مال باید توسط متصرفی که تصرف وی مورد حمایت قانون قرار دارد به امین سپرده شده باشد.پس چنانچه سارقی مالی به کسی بسپرد و آن شخص بجای استرداد مال به سارق آن را به مالک اصلی برگرداند مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

به شما پیشنهاد میدهیم مقاله تصرف عدوانی را نیز مشاهده فرمایید.

شایان ذکر است در صورتی می توان شخصی را به ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم کرد که وی موظّف به مسترد کردن مال یا به مصرف معین رسانیدن آن باشد.

۳- تعلق مال به غیر

چنانچه امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست.بطور مثال چنانچه مرتهن عین مرهونه را برای مدت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجدداً آن را از وی بتز پس گرفته و به عنوان وثیقه دین تا تادیه کامل نزد خود نگه دارد و راهن از استرداد امتناع نماید جرم خیانت در امانت واقع نگردیده است.

به شما پیشنهاد میشود مقاله وکیل انتقال مال غیر را نیز مشاهده فرمایید.

ج) عنصر روانی : تحقق جرم خیانت در امانت بر خلاف جرایم مادی صرف نیاز به عنصر روانی دارد که متشکل از سوء نیت عام که همان عمد در ارتکاب عمل فیزیکی می باشد و سوء نیت خاص یعنی قصد نتیجه که همان ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال می باشد.

 

مجازات جرم خیانت در امانت

همان گونه که طرح گردید مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که مبنای مجازات جرم خیانت در امانت می باشد و با امعان نظر به انتهای ماده مذکور مجازات جرم خیانت در امانت حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.

اما به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تحول مهمی در مجازات فوق الاشاره رخ داده است.اولاً جرم خیانت در امانت جزو جرایم قابل گذشت گشته است و ثانیاً مجازات این جرم کاهش یافته و به سه ماه تا یک و نیم سال تقلیل پیدا کرده است.

 

بهترین وکیل خیانت در امانت در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با همکاری و استفاده از وکلای پایه یک دادگستری، اساتید دانشگاه و کارشناسان رسمی دادگستری و با تجربه گرانبهایی که حاصل به نتیجه رساندن ده ها پرونده با موضوع خیانت در امانت است موفق به ثبت کارنامه ای درخشان و جلب اعتماد موکلین خویش گشته است.

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها