support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

نظام صنفی

عرضه وزنه های غیرمجاز
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۱ و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده ۴ قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه […]
دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به جرایم تخلفات مندرج در لایحه قانونی نظام صنفی
محدودیت دایره شمول ماده 5 قنون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به واحدهای عرضه کننده ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم
مقررات مذكور در قسمت دو‌م ماده (۵) قانون مجازات متخلفين از قانون نظام صنفي مبني بر ارسال پرو‌نده به دادگاه و تعيين مجازات براساس ماده (۲) قانون مزبور و تعطيل قطعي محل كسب منحصراً ناظر به مواردي است كه در و‌احد صنفي ارزاق و ساير كالاهاي مصرفي رو‌زانه عموم عرضه شده باشد. اين رأي طبق […]
عرضه وزنه های غیرمجاز
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۱ و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده ۴ قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه […]
محدودیت دایره شمول ماده 5 قنون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به واحدهای عرضه کننده ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم
مقررات مذكور در قسمت دو‌م ماده (۵) قانون مجازات متخلفين از قانون نظام صنفي مبني بر ارسال پرو‌نده به دادگاه و تعيين مجازات براساس ماده (۲) قانون مزبور و تعطيل قطعي محل كسب منحصراً ناظر به مواردي است كه در و‌احد صنفي ارزاق و ساير كالاهاي مصرفي رو‌زانه عموم عرضه شده باشد. اين رأي طبق […]