مورد علاقه 0

نظام صنفی

عرضه وزنه های غیرمجاز
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۱ و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده ۴ قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه […]
دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به جرایم تخلفات مندرج در لایحه قانونی نظام صنفی
محدودیت دایره شمول ماده 5 قنون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به واحدهای عرضه کننده ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم
مقررات مذكور در قسمت دو‌م ماده (۵) قانون مجازات متخلفين از قانون نظام صنفي مبني بر ارسال پرو‌نده به دادگاه و تعيين مجازات براساس ماده (۲) قانون مزبور و تعطيل قطعي محل كسب منحصراً ناظر به مواردي است كه در و‌احد صنفي ارزاق و ساير كالاهاي مصرفي رو‌زانه عموم عرضه شده باشد. اين رأي طبق […]
عرضه وزنه های غیرمجاز
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۱ و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده ۴ قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه […]
محدودیت دایره شمول ماده 5 قنون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به واحدهای عرضه کننده ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم
مقررات مذكور در قسمت دو‌م ماده (۵) قانون مجازات متخلفين از قانون نظام صنفي مبني بر ارسال پرو‌نده به دادگاه و تعيين مجازات براساس ماده (۲) قانون مزبور و تعطيل قطعي محل كسب منحصراً ناظر به مواردي است كه در و‌احد صنفي ارزاق و ساير كالاهاي مصرفي رو‌زانه عموم عرضه شده باشد. اين رأي طبق […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها