مورد علاقه 0

امنیت، اطلاعات و دفاع ملی

صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات به طور غیر مجاز
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲,۱۲,۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود ، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه […]
عدم صلاحیت دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرم موضوع 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور
تبلیغ به موجب ماده ۵ قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مصوب خرداد ۱۳۱۰ در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در […]
صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات به طور غیر مجاز
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲,۱۲,۲۹ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود ، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه […]
عدم صلاحیت دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرم موضوع 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور
تبلیغ به موجب ماده ۵ قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مصوب خرداد ۱۳۱۰ در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها