مورد علاقه 0

استخدام کشوری

رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاه های دادگستری است
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواستة مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان […]
عدم پرداخت فوق العاده فنی بایگانی موضوع آیین نامه سال 1338 با توجه به اجرای قانون استخدامی کشور
نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یاد شده […]
اجرای مفاد ماده 50 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن در مورد کارمندان اخراجی سازمان مزبور
صلاحیت هیات های رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری در خصوص صدور حکم بر ابقا در خدمت
‌ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲٫۳٫۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع‌حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. ‌قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می‌شود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ […]
حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال یافته اند
تعیین گروه استخدامی مستخدمین جز وزارتخانه ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته اند
ماده ۱۳۷ اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲ به صراحت گروه ۱ را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و شعب دیوان عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته اند در تبدیل وضع و […]
لازم الاجرا بودن آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردان های فنی موضوع ماده 82 لایحه قانونی شهرداری مصوب 1331
منظور از کلمه کارمند در ماده 79 قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به هم ردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای 4 ماه مرخصی استحقاقی
با توجه به مدلول ماده ۴۶ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۵۲ که در آن ترتیب تخفیف در مجازات­ ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده ۱۶ قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری است تأثیری در مجازات مذکور در تبصره […]
احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جز سابقه خدمت دولتی
ماده ۲۴ لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده ۱۲۵ این قانون راجع به احضار حین خدمت هیچیک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره ۲ از ماده ۲ متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ماه ۱۳۲۳ نیست زیرا تبصره مزبور مقرر می دارد (مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور […]
استحقاق کارگران شاغل در غیر مشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
نظر به ماده ۱۳۷ اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲ که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ ۱۳۴۵/۲/۳۱ به شغل غیرکارگری اشتغال داشته اند و با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به این که حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا […]
عدم قابلیت طرح و رسیدگی مجدد نسبت به شکایت کارمندان اداره انحصار دخانیات که قبلاً در مرجع قانونی منتهی به صدور حکم شده در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
نظر به اینکه عده ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنیسین ها مصوب دی ماده ۱۳۳۸ پیش بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیوان عالی کشور) مراجعه کرده اند و […]
مستثنی بودن کارمندان رسمی ذی حق در استفاده از حقوق تقاعد کشوری از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران
استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیر کارگری در موسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
نظر به اينكه ماده (۱۳۷) اصلاحيه لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ ناظر به و‌ضع مستخدمين غيررسمي و افرادي است كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده و در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به مشاغل غيركارگري اشتغال داشته‌اند و مقرر داشته كه نامبردگان در صورت و‌جود شرايط لازم به مستخدم رسمي تبديل شوند و اين دستور […]
مابه التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه مابه التفاوت مزبور
به موجب مادتین (۶۲ و ۶۳) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه […]
مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی
طبق مقررات ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری و تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مزبور کارمند می تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها