support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

استخدام نیروهای مسلح

منظور از کلمه کارمند در ماده 79 قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به هم ردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای 4 ماه مرخصی استحقاقی