مورد علاقه 0

استخدام قضات و تشکیلات قضایی

مرور زمان تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی
چون برطبق ماده (۳۱) قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه سال ۱۳۰۶ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی موضوع شکایت شاکی در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ اتخاذ نموده‌اند در حالی که تاریخ شکایت شاکی از […]
احتساب مدت خدمت وظیفه مستخدم دولت در دستگاه اداری در ترفیع قضایی مستخدم
در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این که مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره ۲ از ماده ۲ متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ۱۳۲۳ […]
ابقای عنوان قضایی در مورد قاضی منفصل در صورت فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر
در موضوع اختلاف نظر بین دو شعبه پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور که شعبه پنجم در مورد شکایت آقای نامدار ایرملو دایر به مطالبه حقوق ایام تعلیق طبق رأی شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۴۳/۷/۸ حکم داده که: چون حکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضایی در مرحله تجدیدنظر منتهی به […]
شرط ترفیع از رتبه 5 به بالا
مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه ۵ به بالا. توقف در پایه های از رتبه ۵ به بالا می باشد نه توقف سه سال در پایه ۴ کما اینکه در قسمت اول همان ماده تصریح شده است به اینکه (لااقل دوسال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۱ […]
"مرور زمان تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی "
چون برطبق ماده (۳۱) قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه سال ۱۳۰۶ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی موضوع شکایت شاکی در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۱ اتخاذ نموده‌اند در حالی که تاریخ شکایت شاکی از […]
احتساب مدت خدمت وظیفه مستخدم دولت در دستگاه اداری در ترفیع قضایی مستخدم
در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این که مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره ۲ از ماده ۲ متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ۱۳۲۳ […]
ابقای عنوان قضایی در مورد قاضی منفصل در صورت فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر
در موضوع اختلاف نظر بین دو شعبه پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور که شعبه پنجم در مورد شکایت آقای نامدار ایرملو دایر به مطالبه حقوق ایام تعلیق طبق رأی شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۴۳/۷/۸ حکم داده که: چون حکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضایی در مرحله تجدیدنظر منتهی به […]
شرط ترفیع از رتبه 5 به بالا
مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه ۵ به بالا. توقف در پایه های از رتبه ۵ به بالا می باشد نه توقف سه سال در پایه ۴ کما اینکه در قسمت اول همان ماده تصریح شده است به اینکه (لااقل دوسال خدمت در رتبه مادون از رتبه ۱ […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها