مورد علاقه 0

نگهداری و استعمال مواد مخدر

کیفرخواست

کیفرخواست در خصوص پرونده کلاسه ……. اتهامی آقای مهدی شکوری به مشخصاتی که قبلاً اعلام شد آزاد به قید کفالت متهم است به نگهداری ۱۳۷ گرم تریاک و استعال تریاک. بنا به دلیل ذیل : گزارش مرجع قضایی برگ توزین مواد مخدر اقرار به اتهامات فوق و سایر قرائن موجود در پرونده و بالاخره با […]
روند پرونده و دادنامه

احتراماً به استحضار می رساند مقارن ساعت ۱۸ مورخ ….. مأمورین در حین گشت زنی بود که یک دستگاه تاکسی به شماره …… به رانندگی مهدی …. فرزند …. که نامبرده به محض مشاهده واحت گشت فرار نموده، بعد از دستگیری وی ۱۳۷ گرم تریاک مشاهده شد. برگ بازجویی نام : مهدی ….. نام پدر […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها