مورد علاقه 0

مطالبه وجه

دادخواست

مرجع رسيدگي كننده: شعبه ……دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایی عدالت تهران   كلاسه پرونده :…….. وقت رسيدگي: ……..   دادخواست خواهان : مجید …. خوانده : محمد …. وكيل : عليرضا ….. خواسته : مطالبه مبلغ ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ريال بابت باقيمانده وجه فروش سنگ به شرح متن دادخواست به انضمام كليه خسارات دادرسي و خسارت تاخير تاديه […]
روند پرونده و دادنامه

با توجه به اينكه وكيل خواهان تمبر وكالتي را كمتر از ميزان مقرر باطل نموده است  حضورا به ايشان مورد نقص ابلاغ شده است و وقت رسيدگي كه براي ……. ساعت ۳۰/۱۰ صبح تعيين شده نيز حضورا به وكيل خواهان ابلاغ شده است.   صورتجلسه دادگاه : به تاريخ…… در وقت مقرر شعبه ….. دادگاه […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها