مورد علاقه 0

مطالبه وجه

دادخواست

مرجع رسيدگي كننده: شعبه ……دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایی عدالت تهران   كلاسه پرونده :…….. وقت رسيدگي: ……..   دادخواست خواهان : مجید …. خوانده : محمد …. وكيل : عليرضا ….. خواسته : مطالبه مبلغ ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ريال بابت باقيمانده وجه فروش سنگ به شرح متن دادخواست به انضمام كليه خسارات دادرسي و خسارت تاخير تاديه […]
روند پرونده و دادنامه

با توجه به اينكه وكيل خواهان تمبر وكالتي را كمتر از ميزان مقرر باطل نموده است  حضورا به ايشان مورد نقص ابلاغ شده است و وقت رسيدگي كه براي ……. ساعت ۳۰/۱۰ صبح تعيين شده نيز حضورا به وكيل خواهان ابلاغ شده است.   صورتجلسه دادگاه : به تاريخ…… در وقت مقرر شعبه ….. دادگاه […]