مورد علاقه 0

مطالبه وجه رسید عادی

دادخواست

موضوع دادرسی: مطالبه وجه رسید عادی  وقت رسيدگي : …..   دادخواست : خواهان: هادی ….      فرزند: …         شغل: آزاد خوانده: علی  و سعید …. فرزند: …. شغل: آزاد وكيل: داود ….           فرزند…. خواسته: – درخواست محکومیت خوانده گان به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵) ریال .۲-  محکومیت خوانده به پرداخت  کلیه  خسارات دادرسی  اعم از […]
دادنامه

رأي دادگاه: در خصوص دعوي آقاي هادی ….. با وكالت آقاي داود ….. به طرفيت آقايان سعيد  و علی ….. به خواسته مطالبه (۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵) ریال با احتساب خسارات دادرسي و حق الوکاله وکیل  نظر به اينكه مدارك ابرازي خواهان مصون از تعرض باقي‌مانده و خواندگان دليل معارض آن را ارائه ننموده‌اند و مفاد رسید مستند […]