مورد علاقه 0

مطالبه وجه رسید عادی

دادخواست

موضوع دادرسی: مطالبه وجه رسید عادی  وقت رسيدگي : …..   دادخواست : خواهان: هادی ….      فرزند: …         شغل: آزاد خوانده: علی  و سعید …. فرزند: …. شغل: آزاد وكيل: داود ….           فرزند…. خواسته: – درخواست محکومیت خوانده گان به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵) ریال .۲-  محکومیت خوانده به پرداخت  کلیه  خسارات دادرسی  اعم از […]
دادنامه

رأي دادگاه: در خصوص دعوي آقاي هادی ….. با وكالت آقاي داود ….. به طرفيت آقايان سعيد  و علی ….. به خواسته مطالبه (۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵) ریال با احتساب خسارات دادرسي و حق الوکاله وکیل  نظر به اينكه مدارك ابرازي خواهان مصون از تعرض باقي‌مانده و خواندگان دليل معارض آن را ارائه ننموده‌اند و مفاد رسید مستند […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها