مورد علاقه 0

صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه به صورت تضامنی

دادخواست

موضوع دادرسی: بدوا” صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه به صورت تضامنی تاریخ جلسه: ……… دادخواست : خواهان: سید محسن میر نژادهاشمیان خوانده: مسعود و علی ….. وكيل: منوچهر ……. خواسته: بدواً صدور قرار تأمين خواسته ومحكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال بانضمام خسارات قانوني از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل […]
روند پرونده و دادنامه

  برگ اخطاريه بر طرفين صادر گرديده است اما بدليل عدم دسترسي به خوانده شماره ۲ وكيل خواهان تقاضاي نشر در روزنامه كثيرالانتشار نموده است. و رئيس دادگاه طبق ماده ۷۳ در مورد خوانده دوم دستور چاپ اخطاريه در روزنامه را صادر نموده است.   رأي دادگاه در خصوص دعوي آقاي سید محسن …. با […]