مورد علاقه 0

صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه به صورت تضامنی

دادخواست

موضوع دادرسی: بدوا” صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه به صورت تضامنی تاریخ جلسه: ……… دادخواست : خواهان: سید محسن میر نژادهاشمیان خوانده: مسعود و علی ….. وكيل: منوچهر ……. خواسته: بدواً صدور قرار تأمين خواسته ومحكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال بانضمام خسارات قانوني از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل […]
روند پرونده و دادنامه

  برگ اخطاريه بر طرفين صادر گرديده است اما بدليل عدم دسترسي به خوانده شماره ۲ وكيل خواهان تقاضاي نشر در روزنامه كثيرالانتشار نموده است. و رئيس دادگاه طبق ماده ۷۳ در مورد خوانده دوم دستور چاپ اخطاريه در روزنامه را صادر نموده است.   رأي دادگاه در خصوص دعوي آقاي سید محسن …. با […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها