مورد علاقه 0

سرقت اتومبیل

شکواییه و روند پرونده

پرونده كلاسه:……… مورخ: …… شاكي: شيرعلي ….. فرزند …. متهم: عليرضا …. فرزند …. ۱۷ ساله موضوع: شكايت سرقت اتومبيل گردش كار متهم توسط حكم قاضي احضار گرديده است. متهم عليرضا فقيهي در تاريخ ….. به زندان كانون اصلاح و تربيت اعزام گرديده است. از متهم بازجويي شده و متهم اقرار به سرقت ماشين نموده […]
دادنامه

در خصوص اتهام آقاي عليرضا… فرزند …. ۱۷ ساله، كارگر فاقد سابقه محكوميت كيفري، مجرد، دائر به مباشرت در سرقت يكدستگاه خودروي سواري از داخل پاركينگ، توجهاً به جميع اوراق و محتويات پرونده، گزارش مرجع انتظامي، تحقيقات معموله و رانندگي بدون گواهينامه، كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، و اقراريه صريح متهم […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها