مورد علاقه 0

درخواست تجویز انتقال منافع و حق سرقفلی و حق کسب پیشه

دادخواست

مرجع رسیدگی کننده :شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت شماره پرونده : ….. موضوع دادرسی :  درخواست تجویز انتقال منافع و حق سرقفلی و  حق کسب پیشه تاریخ جلسه:…… دادخواست: خواهان : مهین …. خوانده : مهدی …. خواسته : صدور حکم بر تجویز انتقال منافع و حق سرقفلی و حق کسب و […]
روند پرونده و دادنامه

صورت جلسه (بسمه تعالی) در وقت مقرر به تصدی امضاء کنندگان ذیل جلسه تشکیل گردید و خواهان ها اظهار می دارند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و خوانده در پاسخ اظهار می دارد اینجانب آمادگی خرید سرقفلی مغازه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری دارم و عرض دیگری ندارم. قرار کارشناسی در تاریخ …. […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها