مورد علاقه 0

درخواست تجویز انتقال منافع و حق سرقفلی و حق کسب پیشه

دادخواست

مرجع رسیدگی کننده :شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت شماره پرونده : ….. موضوع دادرسی :  درخواست تجویز انتقال منافع و حق سرقفلی و  حق کسب پیشه تاریخ جلسه:…… دادخواست: خواهان : مهین …. خوانده : مهدی …. خواسته : صدور حکم بر تجویز انتقال منافع و حق سرقفلی و حق کسب و […]
روند پرونده و دادنامه

صورت جلسه (بسمه تعالی) در وقت مقرر به تصدی امضاء کنندگان ذیل جلسه تشکیل گردید و خواهان ها اظهار می دارند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و خوانده در پاسخ اظهار می دارد اینجانب آمادگی خرید سرقفلی مغازه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری دارم و عرض دیگری ندارم. قرار کارشناسی در تاریخ …. […]