مورد علاقه 0

حمل و نگهداری مواد مخدر

کیفر خواست

گزارش از واحد گشت  ۵۱۱ به رياست محترم كلانتري ۱۵۲ (م  احتراماً در ساعت ۳۰/۱۵ مورخ ……در حين گشتزني يكدستگاه موتور سيكلت به شماره تهران ……….. به راكبي آقاي روح الله ……. متوقف شده. در اين لحظه سرنشين دوم موتورسيكلت شيئي را پرتاب كرد، كه پس از كشف آن مشخص شد مقدار تقريبي يكسانت مواد […]
روند پرونده و دادنامه

    به تاريخ ……… در وقت مقرر شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب اسلامي تهران به تصدي امضا كنندگان زير با حضور نماينده دادستان جهت رسيدگي به پرونده كلاسه  …..  تشكيل است. متهم  روح الله …….  فرزند ………، متولد ۱۳۴۰، اهل تهران، با سواد، متأهل، فاقد پيشينه كيفري، مسلمان، ايراني، در جلسه دادرسي حاضر، مفاد ماده […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها