مورد علاقه 0

توهین، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نگهداری مشروبات الکلی

شکواییه

مرجع رسیدگی کننده : شعبه ۱۰۵۴دادگاه عمومی کیفری مجتمع قضایی عدالت  موضوع دادرسی : توهین، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نگهداری مشروبات الکلی نام طرفین دادرسی : محمد علی … و محمد امین …. و احمد ….. تارخ جلسه : ۲۷/۱۱/۸۸ گزارش: از : پایگاه یکم پلیس اطلاعات و امنیت به : سرپرست […]
روند پرونده و دادنامه

برگ بازجویی : از متهمین به نام آقای احمد …، محمد علی ….. و محمد امین ….. در مورد اتهامات توهین، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نگهداری مشروبات الکلی بازجویی به عمل آمد. بالجملگی متهمین در تمامی موارد اتهامی منکر شدند و هیچ یک از اتهامات را قبول نکردند.       قرار […]