مورد علاقه 0

تهدید ، توهین ، ضرب و جرح عمدی

شکواییه

موضوع دادرسی : تهدید،توهین ، ضرب و جرح عمدی شکوائیه: شاکی : اعظم… مشتکی عنه : فاطمه …….، موضوع : فحاشی، ضرب و جرح عمدی و تجاوز به ملک شخصی و توهین تاریخ وقوع جرم : ۵/۱۰/۸۸ روز دوشنبه ساعت ۱۱ محل وقوع جرم : دارآباد تهران اینجانب اعظم…….. شکایتی مبنی بر آزار و اذیت […]
روند پرونده ودادنامه

دادیاری دستور داده اند که : با توجه به شکایت شاکی لازم است که : دلایل و مدارک جمع آوری شود. اظهارات شهود و مطلعین اخذ شود کپی صورت جلسه پلیس ۱۱۰ ضم پرونده گردد در صورت امکان و تقاضای شاکی به پزشکی قانونی معرفی گردد و به دایرۀ مددکاری معرفی تا جهت صلح و […]