مورد علاقه 0

تقاضای صدور مجوز ازدواج مجدد

دادخواست

نام طرفین دادرسی : محسن …. به طرفیت منیژه ….. و فاطمه …… شماره پرونده : …….. موضوع دادرسی : تقاضای صدور مجوز ازدواج مجدد دادخواست : خواهان : محسن …. نام پدر : …. خوانده : منیژه …. و فاطمه ….. تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای صدور مجوز ازدواج با خانواده ردیف […]
دادنامه

دادنامه پرونده کلاسه …….. شعبه …. دادگاه عمومی خانواده تهرا (مجتمع عدالت) دادنامه شماره ….. خواهان : محسن ….. به نشانی ………. خواندگان : ۱- فاطمه ….. و ۲-  منیره …… خواسته : تجویز ازدواج مجدد رأی دادگاه در این پرونده آقای محسن ….. فرزند …… با تقدیم دادخواستی به طرفیت خانم فاطمه …… فرزند […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها