مورد علاقه 0

تقاضای صدور مجوز ازدواج مجدد

دادخواست

نام طرفین دادرسی : محسن …. به طرفیت منیژه ….. و فاطمه …… شماره پرونده : …….. موضوع دادرسی : تقاضای صدور مجوز ازدواج مجدد دادخواست : خواهان : محسن …. نام پدر : …. خوانده : منیژه …. و فاطمه ….. تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای صدور مجوز ازدواج با خانواده ردیف […]
دادنامه

دادنامه پرونده کلاسه …….. شعبه …. دادگاه عمومی خانواده تهرا (مجتمع عدالت) دادنامه شماره ….. خواهان : محسن ….. به نشانی ………. خواندگان : ۱- فاطمه ….. و ۲-  منیره …… خواسته : تجویز ازدواج مجدد رأی دادگاه در این پرونده آقای محسن ….. فرزند …… با تقدیم دادخواستی به طرفیت خانم فاطمه …… فرزند […]