مورد علاقه 0

تقاضاي الزام خوانده به تمكين (خاص و عام)

دادخواست

دادگاه: شعبه… مجتمع قضايي خانواده عدالت         تاريخ جلسه….. شماره پرونده……… طرفين دادرسي: خواهان: آقاي محسن ….. خوانده: خانم فریده ….. تعيين خواسته: تقاضاي الزام خوانده به تمكين (خاص و عام)، زناشويي و امور زندگي مشترك، ضمن صدور دستور ممنوعيت خروج از كشور دلائل و منضمات دادخواست: فتو كپي مصدق عقد‌نامه متن‌دادخواست: رياست محترم مجتمع […]
روند پرونده و دادنامه

مورخ ….. اولين جلسه رسيدگي تشكيل گرديده. خواهان و خوانده هر دو حضور دارند. اظهارات خواهان: احتراما در خصوص پرونده كلاسه فوق لزوما به استحضار مي‌رساند همانطور كه در دادخواست تقديمي اشاره شد، خوانده به علت پاره‌اي اختلافات مدتهاست خانه و كاشانه مشترك و فرزندمان را ترك گفته و تا كنون نزد خانواده‌اش به سر […]