مورد علاقه 0

تقاضاي الزام خوانده به تمكين (خاص و عام)

دادخواست

دادگاه: شعبه… مجتمع قضايي خانواده عدالت         تاريخ جلسه….. شماره پرونده……… طرفين دادرسي: خواهان: آقاي محسن ….. خوانده: خانم فریده ….. تعيين خواسته: تقاضاي الزام خوانده به تمكين (خاص و عام)، زناشويي و امور زندگي مشترك، ضمن صدور دستور ممنوعيت خروج از كشور دلائل و منضمات دادخواست: فتو كپي مصدق عقد‌نامه متن‌دادخواست: رياست محترم مجتمع […]
روند پرونده و دادنامه

مورخ ….. اولين جلسه رسيدگي تشكيل گرديده. خواهان و خوانده هر دو حضور دارند. اظهارات خواهان: احتراما در خصوص پرونده كلاسه فوق لزوما به استحضار مي‌رساند همانطور كه در دادخواست تقديمي اشاره شد، خوانده به علت پاره‌اي اختلافات مدتهاست خانه و كاشانه مشترك و فرزندمان را ترك گفته و تا كنون نزد خانواده‌اش به سر […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها