مورد علاقه 0

تخليه ید و مطالبه اجور معوقه و مطالبات خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل

دادخواست

دادخواست:   طرفين دادرسي: خواهان: آقای علی …… خوانده: خانم رویا ………   تعيين خواسته و بهاي آن:    تخليه ید و مطالبه اجور معوقه و مطالبات خسارات دادرسی دلائل و منضمات دادخواست:  -تصوير مصدق قرارداد اجاره شماره ………     متن دادخواست: رياست محترم محاكم حقوقي تهران با سلام و احترام به استحضار عالي مي‌رساند: ۱-مورخ […]
روند پرونده و دادنامه

به تاريخ …….. در وقت فوق‌العاده شعبه ….. دادگاه عمومي تهران به تصدي امضا كننده ذيل تشكيل است. پرونده كلاسه فوق تحت‌نظر است. خواهان ( موجر )به شرح درخواست پيوست تقاضاي تخليه مورد اجاره را نموده است. دادگاه با عنايت به مفاد دادخواست و مستندات پيوست ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور دستور […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها