مورد علاقه 0

تخليه ید و مطالبه اجور معوقه و مطالبات خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل

دادخواست

دادخواست:   طرفين دادرسي: خواهان: آقای علی …… خوانده: خانم رویا ………   تعيين خواسته و بهاي آن:    تخليه ید و مطالبه اجور معوقه و مطالبات خسارات دادرسی دلائل و منضمات دادخواست:  -تصوير مصدق قرارداد اجاره شماره ………     متن دادخواست: رياست محترم محاكم حقوقي تهران با سلام و احترام به استحضار عالي مي‌رساند: ۱-مورخ […]
روند پرونده و دادنامه

به تاريخ …….. در وقت فوق‌العاده شعبه ….. دادگاه عمومي تهران به تصدي امضا كننده ذيل تشكيل است. پرونده كلاسه فوق تحت‌نظر است. خواهان ( موجر )به شرح درخواست پيوست تقاضاي تخليه مورد اجاره را نموده است. دادگاه با عنايت به مفاد دادخواست و مستندات پيوست ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور دستور […]