مورد علاقه 0

الزام به پرداخت سفته

دادخواست

مرجع رسيدگي كننده : شعبه ….دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایی عدالت  شماره كلاسه پرونده: …….. موضوع دادرسی : مطالبه وجه ۴ فقره سفته و مطالبه کلیه هزینه های قانونی تاریخ جلسه …. دادخواست : خواهان: شرکت ….. خوانده: ماندانا ….. وكيل: مهدی …..                  خواسته: الزام خونده به پرداخت ۴ فقره سفته به پرداخت […]
دادنامه

رأي دادگاه: در خصوص درخواست  شرکت ……  به وكالت از آقاي ….. فرزند …….. بطرفيت خانم ماندانا ……. به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال و خسارات و هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوكاله با توجه به مستندات ابرازي اعم از سفته ها  و   ملاحظه امضاي صادركننده  در متن و نظر به اينك […]

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها