مورد علاقه 0

الزام به پرداخت سفته

دادخواست

مرجع رسيدگي كننده : شعبه ….دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایی عدالت  شماره كلاسه پرونده: …….. موضوع دادرسی : مطالبه وجه ۴ فقره سفته و مطالبه کلیه هزینه های قانونی تاریخ جلسه …. دادخواست : خواهان: شرکت ….. خوانده: ماندانا ….. وكيل: مهدی …..                  خواسته: الزام خونده به پرداخت ۴ فقره سفته به پرداخت […]
دادنامه

رأي دادگاه: در خصوص درخواست  شرکت ……  به وكالت از آقاي ….. فرزند …….. بطرفيت خانم ماندانا ……. به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال و خسارات و هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوكاله با توجه به مستندات ابرازي اعم از سفته ها  و   ملاحظه امضاي صادركننده  در متن و نظر به اينك […]