کیفر خواست

گزارش از واحد گشت  ۵۱۱ به رياست محترم كلانتري ۱۵۲ (م  احتراماً در ساعت ۳۰/۱۵ مورخ ……در حين گشتزني يكدستگاه موتور سيكلت به شماره تهران ……….. به راكبي آقاي روح الله ……. متوقف شده. در اين لحظه سرنشين دوم موتورسيكلت شيئي را پرتاب كرد، كه پس از كشف آن مشخص شد مقدار تقريبي يكسانت مواد مخدر مشكوك به كراك بوده. نامبرده خود را  حمید …… معرفي نمود كه بلافاصله دستگير و به همراه راكب موتورسيكلت كه فاقد مدارك بوده به كلانتري هدايت شدند.

افسر‌گشت- ستوان …..

صورتجلسه توزين مواد مخدر، مشخص كرده كه مواد مكشوفه يك سانت هروئين بوده.

برگ اظهارات متهم :متهم آقاي روح الله ….. فرزند ………، ۴۴ ساله، شغل تاكسي سرويس، داراي سواد ابتدايي، محل تولد تهران، مقيم ……………….. ايراني، شيعه. از متهم سؤال مي‌شود. طبق گزارش مأمورين مقدار ۱ سانت هروئين از شما كشف شده، چه توضيحي داريد؟ پاسخ مي‌گويد: مربوط به اينجانب نيست، نمي‌دانم مال كيست. سابقه كيفري ندارم. سابقه اعتياد ندارم. قرار كفالت نامبرده مورخ    با رعايت موازين قانوني مقيد مي‌گردد به معرفي كفيل با وجه‌الكفاله به مبلع يك ميليون ريال و توسط قاضي كشيك دادسراي انقلاب اسلامي تهران صادر گرديده. قرار حين‌الصدور به متهم ابلاغ و تفهيم شد. اظهار داشت فهميدم. كفيل ندارم. بر همين اساس متهم در همان تاريخ به بازداشتگاه قزل‌حصار منتقل گرديد.

كيفرخواست :

رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي تهران

در خصوص پرونده پيوست داراي كلاسه ………  آقاي روح الله ……..  متهم است به نگهداري يك سانت هروئين، نظر به دلائل: ۱-گزارش مأمورين انتظامي ۲-صورتجلسه توزين مواد مخدر و ساير قرائن و امارات و بالاخره مجموع محتويات پرونده بزهكاري وي محرز و به استناد بند اول ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام محترم تقاضاي تعيين مجازات طبق مقررات قانوني را دارد.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها