کیفر خواست و دادنامه

كيفرخواست :

رياست محترم دادگاه عمومي کیفری تهران

حسب محتويات پرونده فوق آقاي محسن ….  فرزند ….۳۳ساله شغل آزاد اهل تهران مقيم تهران فاقد سابقه كيفري متأهل زنداني بلحاظ عجز از توديع وثيقه متهم به صدور چك بلامحل باتوجه به شكايت شاكي واقرار واظهارات غيرموجه متهم وگواهينامه عدم پرداخت چك مستندا“ به مواد۳و۷ قانون صدور چك بلامحل بزه انتسابي محرز است لذا تقاضاي مجازات مي گردد.

– باصدور كيفرخواست پرونده جهت انجام دادرسي وصدور حكم به مجتمع قضايي عدالت ارسال مي گردد وتوسط معاونت محترم مجتمع جهت رسيدگي به شعبه۱۰۵۴دادگاه عمومي تهران ارجاع

مي شود .

–  باارسال پرونده به شعبه مربوطه پرونده به نظررياست محترم دادگاه رسيده كه قاضي محترم با مطالعه پرونده مقرر مي دارد (( دفتر پرونده ثبت كلاسه وقت رسيدگي مناسب تعيين شاكي دعوت ومتهم نيز جهت دادرسي اززندان احضار گردد.))

– دراجراي دستور دادگاه پرونده ثبت ووقت رسيدگي براي مـــــورخ….. تعيين وبه منظور دعوت از شاكي اخطاريه ارسال ومراتب اعزام متهم دروقت فوق طي نامه اي به زندان اعلام مي گردد.

– دروقت مقرر جلسه دادرسي با حضور طرفين تشكيل شاكي مجددا“ مطالب خود را به شرح شكوائيه اعلام مي دارد متهم درقبال دعوي مطروحه اعلام مي دارد چك بابت تضمين فروش سنگ بوده اگر فرصت دهيد پول را پرداخت مي كنم وشاكي نيز اعلام مي دارد من به متهم سنگ فروختم فاكتور فروش موجود وبابت ثمن چك بتاريخ روز گرفتم كه تاريخ فاكتور وچك دريك روز است متهم سنگها را گرفت وبراي پرداخت پول امروز و فردا مي كند .

– دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد :

 

راي دادگــــاه

درخصوص اتهام آقاي محسن ….. فرزند …. ۳۳ساله اهل ومقيم تهران دائر برصدور يك  فقره چك بلامحل باتوجه به شكايت شاكي وگزارش انتظامي وفتوكپي هاي مصدق چك وگواهي عدم پرداخت مربوطه واقرار صريح متهم به استناد مادة۷قانون صدور چك وي را به تحمل يك سال حبس وپرداخت ربع وجه چك به عنوان جزاي نقدي محكوم مي نمايد . راي صادره حضوري بوده وظرف مدت۲۰روز قابل تجديدنظردر دادگاههاي تجديدنظراستان است .

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها