کیفرخواست

کیفرخواست

در خصوص پرونده کلاسه ……. اتهامی آقای مهدی شکوری به مشخصاتی که قبلاً اعلام شد آزاد به قید کفالت متهم است به نگهداری ۱۳۷ گرم تریاک و استعال تریاک.

بنا به دلیل ذیل :

و بالاخره با توجه به محتویات پرونده بزه کاری وی محرز به استناد بند ۲ مادۀ ه و د بند ۱ و مادۀ ۱۹ م/قرارداد م.م.م موصب ۱۳۷۶ از دادگاه محترم تقاضای تعیین مجازات طبق مقررات قانونی را دارد.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها