روند پرونده و دادنامه

با توجه به اينكه وكيل خواهان تمبر وكالتي را كمتر از ميزان مقرر باطل نموده است  حضورا به ايشان مورد نقص ابلاغ شده است و وقت رسيدگي كه براي ……. ساعت ۳۰/۱۰ صبح تعيين شده نيز حضورا به وكيل خواهان ابلاغ شده است.

 

صورتجلسه دادگاه :

به تاريخ…… در وقت مقرر شعبه ….. دادگاه عمومي به تصدي رياست محترم دادگاه تشكيل و وكيل خواهان حاضر است. خوانده حاضر نيست. وكيل خواهان اظهار مي دارد :  بسمه تعالي ، ضمن عرض سلام و ادب به استحضار مي رساند: خواسته موكل به شرح متن دادخواست تقديمي است. بدين توضيح كه موكل كه به شغل سنگبري و سنگ فروشي اشتغال دارد طي قرارداد …. كه به پيوست تقديم شده است با خوانده محترم قرار مي گذارد كه متراژ ۵۰۰ متر مربع سنگ چيني سفيد به ابعاد ۲۰×۳۰ و ۲۵×۳۰ را تحويل خوانده نموده و وجه آن را بصورت مندرج در قرارداد دريافت نمايد. در اثناي قرارداد مقدار سنگ ها افزايش يافته و برابر ۲۲ فقره فاكتور پيوست كليه سنگها تحويل خوانده در محل كار ( تالار اداره كار ) شده و قرار بوده كه وجه آن را پرداخت نمايد. مع الاسف خوانده محترم فقط مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۴ ريال از مبلغ بدهي خود را بابت خريد سنگ ها پرداخت و مبلغ ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال ديگر بدهكار مي باشد.    

    ( مبلغ كل قيمت سنگ هاي تحويلي ۵۰۰/۳۴۹/۴۹ ريال است. ) حاليه با عنايت به تقديم دادخواست حاضر و ارائه اصول مدارك و با توجه به ابلاغ قانوني به خوانده محترم و عدم حضور ايشان يا وصول لايحه از طرف وي صدور حكم له موكل مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مندرج در ستون خواسته به انضمام كليه خسارات دادرسي( اعم از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه قانوني ) و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراي حكم برابر ماده ۵۲۲ ق. آ. د. م. مورد استدعاست .

 

راي  دادگاه :

در خصوص دعوي آقاي مجید …. با وكالت آقاي ….. بطرفيت آقاي محمد ….. به خواسته مطالبه مبلغ ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال بابت باقي مانده وجه فروش سنگ و خسارت دادرسي بشرح و متن دادخواست تقديمي با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پيوستي و با عنايت به اظهارات وكيل خواهان و اينكه خوانده با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نگرديده و دفاعي بعمل نياورده و در نتيجه دعوي و مستندات مصون از تعرض و تكذيب مانده است . لذا دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي و به استناد ماده ۱۰ ق. م. و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق. آ. د. م. خوانده را به پرداخت اصل خواسته و به پرداخت حق الوكاله و هزينه دادرسي به در حق خواهان محكوم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف ۲۰ روز ازتاريخ ابلاغ  قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان نهران می باشد .

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها