شکواییه و روند پرونده

پرونده كلاسه:……… مورخ: ……

شاكي: شيرعلي ….. فرزند ….

متهم: عليرضا …. فرزند …. ۱۷ ساله

موضوع: شكايت سرقت اتومبيل

گردش كار

متهم با قرار كفالت به وجه‌الكفاله يكصد ميليون ريال آزاد شده است.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها