شکواییه و روند پرونده

شعبه رسيدگي كننده :  ….دادگاه عمومي کیفری مجتمع قضايي عدالت

كلاسه پرونده : …..

موضوع دادرسی: صدور چک بلا محل

تاریخ جلسه:  …..

طرفین دادرسی:

شاكي :  محمود ….

مشتكي عنه : محسن …..

اتهام : صدور چك بلامحل 

متن شكوائيه :

 

رياست محترم دادسراي ناحيه….

 

باسلام : شخصي بنام محسن …. فرزند …. به نشاني خيابان …….. چك شماره….. به مبلغ۰۰۰/۵۳۰/۱۶ريال ازحساب جاري شماره…. بانك صادرات صادر كه بعلت كسر موجودي برگشت خورده اينك باارائه فتوكپي پشت و روي چك دونسخه فتوكپي گواهينامه عدم پرداخت تقاضاي تعقيب قانوني وجلب سيار نامبرده را دارم .

گردشكار :

 

۱- پس ازتنظيم شكوائيه والصاق تمبرهزينه دادرسي باعنايت به بانك محال عليه كه درمحدوده دادسراي ناحيه… قراردارد شكوائيه تقديم سرپرست دادسرا گرديده كه حسب دستور ايشان شكوائيه عينا“ به حوزه انتظامي مربوطه جهت انجام تحقيقات مقدماتي ارسال  مي گردد.

۲-  متعاقب ارسال شكوائيه به حوزه انتظامي با مراجعه شاكي به حوزه انتظامي توسط مسئول مربوطه احدي از پرسنل به آدرس اعلامي در گواهينامه عدم پرداخت مراجعه كه حسب گزارش مأمور اعزامي متهم درمحل حضور نداشته ، لذا در محل اعلاميه الصاق مي گردد .

۳- باعنايت به گزارش مأمور وعدم حضور متهم درحوزه مراتب طي گزارشي جهت كسب دستور به نظر معاونت محترم دادسرا رسيده كه توسط ايشان پرونده متشكله به منظور رسيدگي به شعبه…دادياري ارجاع مي گردد .

۴- داديار بلافاصله ازشاكي تحقيق به عمل آورده كه نامبرده همان مطالب مندرج درشكوائيه رااعلام، لذا بدوا“ دستور ثبت پرونده را صادر مي گردد . متعاقب دستور ثبت پرونده نيز مقرر مي گردد دفتر طي شرحي به حوزه نوشته شود كه متهم از آدرس اعلامي جلب وبه دادگاه اعزام گردد ووقت نظارت تعيين گردد .

۵- دراجراي دستورمراتب  به حوزه اعلام وپرونده دروقت احتياطي قرار مي گيرد.

۶- شاكي پرونده به همراه نامه به حوزه مراجعه ومجددا“ به همراه مأمور به محل اعزام كه حسب گزارش مأمور اعزامي بنا به اظهار صاحبخانه متهم به نام فاطمه …. ((متهم روز گذشته ساعت دو نيمه شب اثاثيه خود را برده ونقل مكان نموده است .))

۷- مراتب نقل مكان متهم به دادسرا گزارش وشاكي طي لايحه اي اعلام مي دارد نشاني ديگري از متهم ندارد ، لذا داديار دستور صدور برگ جلب سيار متهم را صادر مي نمايد .

۸- پس ازكسب دستور ، برگ جلب سيار متهم  صادر وبه شاكي تحويل مي گردد كه با برگه فوق متهم توسط مأمورين و با هدايت شاكي جلب وبه دادسرا اعزام مي گردد.

۹- داديار ضمن تفهيم تبصره ومادة۱۲۹ قانون آئين دادرسي كيفري ازمتهم تحقيق به عمل آورده كه نامبرده اصدار چك ازناحيه خود را قبول واعلام مي دارد رضايت شاكي را جلب مي نمايم .

۱۰- داديار پس از استماع اظهارات متهم قرار وثيقه به مبلغ۰۰۰/۵۳۰/۱۶ريال صادر ومتهم به علت عجز از معرفي وثيقه به زندان معرفي مي گردد.

۱۱- پيرو معرفي متهم به زندان داديار محترم بااعلام نظر مبني برمجرميت متهم به صدور چك بلامحل پرونده را جهت اظهارنظر به نظر داديار محترم اظهارنظر ارسال نموده وپس از موافقت بشرح ذيل مبادرت به صدور كيفرخواست مي نمايد

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها