روند پرونده و دادنامه

برگ بازجویی :

از متهمین به نام آقای احمد …، محمد علی ….. و محمد امین ….. در مورد اتهامات توهین، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نگهداری مشروبات الکلی بازجویی به عمل آمد. بالجملگی متهمین در تمامی موارد اتهامی منکر شدند و هیچ یک از اتهامات را قبول نکردند.

 

 

 

قرار تأمین وثیقه :

قرار آزادی متهم : محمد علی ….. دائر به نگهداری مشروبات الکلی، اخلال در نظم عمومی و توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه به قید تودیع وثیقه به میزان یکصد میلیون ريال صادر گردید.

قرار تأمین وثیقه :

قرار آزادی متهم آقایان احمد ….. و محمد امین ….. دائر به توهین به مأمورین دولت حین انجام وظیفه به قید تویع وثیقه به میزان بیست میلیون ریال ، برای هر یک از متهمین صادر گردید.

قرار مجرمیت و قرار منع تعقیب :

معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ناحیه ۱ تهران

با سلام

در خصوص اتهام آقایان ۱- محمد امین …… فرزند ……. شغل نصاب کابینت با سواد و اصل و ساکن تهران، تابع ایران، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، مجرد، دائر به نگهداری مشروبات الکلی و ۲- محمد علی ….. فرزند ……، شغل کابینت ساز با سواد و اهل تهران، فاقد محکومیت کیفری، اتهام دائر بر رفتار غیر متعارف منتهی به اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به مأمورین دولت حین انجام وظیفه ۳- احمد …. فرزند …….. شغل تأسیسات با سواد اهل همدان اتهام دائر بر توهین به مأمورین دولت حین انجام وظیفه با عنایت به گزارش مأمورین انتظامی، کشف یک بطری مشروب که در ید متهم ردیف اول رؤیت شده است. و با عنایت به صورت جلسه مواجه حضوری مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ متهمین با شکات پرونده آقایان علی …….. و عبدالرضا ……..  مأمورین راهور و سایر قرائن و شواهد و موجود در پرونده اتهام به آقایان محرز و قرار مجرمیت آنها صادر و در اجرای بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلی ۱۳۸۸ اعلام می گردد.

اتهام آقای محمد علی …… دائر به نگهداری مشروبات الکلی و آقای احمد …… دائر به نگهداری مشروبات الکلی و اتهام آقای احمد ……. و محمد ……. دائر به اخلال در نظم عمومی به لحاظ عدم توجه اتهام به آنان مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه های عمومی جزایی تهران می باشد.

کیفرخواست :

ریاست محترم دادگاه های عمومی جزایی تهران در پرونده کلاسه

……….. آقایان (۱) محمد امین ……. فرزند……. شغل نصاب کابینت آزاد بقیه تودیع وثیقه محل اقامت تهران

(۲) محمد علی …… فرزند ……. شغل نصاب، با سواد فاقد محکومیت کیفری آزاد بقیه تودیع وثیقه محل اقامت تهران

(۳) احمد ……. فرزند ………. ساله شغل آزاد با سواد فاقد محکومیت کیفری آزاد به قید وثیقه

متهم هستند به :

ردیف اول : نگهداری مشروبات الکلی

ردیف دوم : اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی و توهین به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه

ردیف سوم : توهین به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه با توجه به دلائل ذیل :

(۱) گزارش مأمورین انتظامی

(۲) کشف مشروبات الکلی در ید متهم ردیف اول

(۳) اظهارات متهمین در مرحله تحقیق

(۴) صورتجلسه مواجه حضوری

(۵) سایر قرائن و امارات

مرتکب بزه مزبور  گردیده اند طبق مقررات مواد ۶۰۹ و ۶۱۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ و ۷۰۲ ق.م.ا. اصلاحی ۱۳۸۷ با رعایت مواد ۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ برای نامبردگان تقاضای مجازات می گردد.

دادنامه

پرونده کلاسه ……… شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی تهران

دادنامه شماره ………

متهمین :

۱) محمد علی …….               ۲) محمد امین ……     ۳) احمد ……

اتهام ها :

۱) توهین                           ۲) اخلال در نظم و آسایش عمومی

۳) نگهداری مشروبات الکلی

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

رأی دادگاه :

در خصوص اتهام : ۱- محمد امین ……. ۲- محمد علی ……. ۳- احمد ….. دائر بر متهم ردیف اول نگهداری مشروبات الکلی، ردیف دوم اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی و توهین به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه و ردیف سوم توهین به مأمورین دولت و حین انجام وظیفه موضوع کیفر خواست شماره ۲۵۸۷ مورخه ۰۱/۱۱/۸۸ صادره از ناحیه یک تهران دادگاه با توجه به محتویات پرونده و گزارش مأمورین انتظامی و کشف مشروبات الکلی در ید متهم ردیف اول و اظهارات متهمین و اقرار ضمنی آنها و مواجه حضور فی مابین به شرح صورت جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ تنظیمی در حوزه انتظامی و مدافعات بلاوجه متهمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه های انتسابی به متهمان را محرز و مسلم داشته لذا با استناد مواد ۶۱۸، ۶۰۹ و ۷۰۲ ق. م.ا با رعایت مواد ۴۷ قرارداد مارالذکر حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری و متهم ردیف دوم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق از باب اخلال در نظم عمومی و یک میلیون ریال جزای نقدی بابت توهین به مأمورین دولت و متهم ردیف سوم به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها