روند پرونده و دادنامه

مورخ ….. اولين جلسه رسيدگي تشكيل گرديده. خواهان و خوانده هر دو حضور دارند. اظهارات خواهان: احتراما در خصوص پرونده كلاسه فوق لزوما به استحضار مي‌رساند همانطور كه در دادخواست تقديمي اشاره شد، خوانده به علت پاره‌اي اختلافات مدتهاست خانه و كاشانه مشترك و فرزندمان را ترك گفته و تا كنون نزد خانواده‌اش به سر مي‌برد. ايشان محتملا قصد خروج از كشور دارند. تقاضاي رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده به تمكين و ضمنا صدور دستور ممنوعيت خروج مشاراليها از كشور با احتساب خسارات ناشي از آن را دارم.

اظهارات خوانده: اينجانب  به دليل ضرب‌و شتمي كه از ناحيه همسرم رخ داد و موجب ايراد صدمات بدنی اينجانب و دعوت وي به آرامش متأسفانه هرگز چاره‌ساز نبوده است. گواهي پزشكي قانوني پيوست است. مطابق سه فقره تعهد نامه پيوستي مشاراليه متعهد شده كه بنده را مورد آزار و اذيت و ضرب و شتم قرار ندهد. اين تعهد‌ها حكايت از اين دارند كه نه تنها بنده منزل مشترك را ترك نكرده‌ام بلكه با زور و اعمال خشونت و ضرب و شتم از خانه و كاشانه خود بيرون رانده شده‌ام. ضمنا مشاراليه بي‌بند‌و باري اخلاقي دارند كه جهت اثبات آن رونوشت ۳ قطعه عكس و يكعدد نوار مكالمه وي با يك زن بيگانه كه جملگي دلالت بر بي‌بند‌و باري اخلاقي وي دارند پيوست مي‌گردد. نظر به عرايض تقديمي و مستندات ابرازي و وحدت ملاك مواد ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۱۵، قانون مدني صدور راي نسبت به رد دعوي خواهان مورد استدعاست.

با مطالعه در پرونده، پيوستهاي كلانتري، پزشكي قانوني، تعهدنامه‌ها و عكس‌هايي كه خوانده در اظهارات خود به آنها اشاره نمود مشاهده مي‌شود كه همگي ادعاي ايشان را تأييد مي‌نمايند.

دادگاه پس از اجراي تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام ومبادرت به صدور راي  مي‌نمايد.

«راي دادگاه»

در خصوص دعوي آقاي محسن ….. به طرفيت فریده ….. به خواسته تمكين خاص و عام و دستور ممنوعيت خروج از كشور، دادگاه با توجه به محتويات پرونده استماع اظهارات خوانده و مستندات ابرازي و تصوير چندين فقره گواهي پزشكي قانوني و تعهدنامه كه خوانده در جهت اثبات ادعاي خويش به دادگاه تقديم نموده.

النهايه دادگاه با عنايت به مراتب مذكور و اينكه بودن زوجه در يك منزل با خواهان موجب خوف ضرر بدني بوده لذا مستنداً به ماده ۱۱۱۵ قانون مدني حكم به رد دعوي خواهان صادر وا علام مي‌نمايد راي صادره حضوري و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها