روند پرونده و دادنامه

احتراماً به استحضار می رساند مقارن ساعت ۱۸ مورخ ….. مأمورین در حین گشت زنی بود که یک دستگاه تاکسی به شماره …… به رانندگی مهدی …. فرزند …. که نامبرده به محض مشاهده واحت گشت فرار نموده، بعد از دستگیری وی ۱۳۷ گرم تریاک مشاهده شد.

برگ بازجویی

نام : مهدی ….. نام پدر : ….. سن : ۱۳۵۶ صادره : ….. تحصیلات : سوم راهنمایی

۱) آیا دارای سابقه محکومیت کیفری هستید؟

سابقه دارم. در سال ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ در زندان بودم.

۲) آیا میزان مواد مکشوفه مطابق با صورتجلسه تنظیمی به مقدار ۱۳۷ گرم متعلق به شما است؟

بله – قبول دارم.

۳) چه مدت است مواد مخدر توزیع می کنید؟

مدت ۳ سال است که مواد مخدر توزیع می کنم و تقاضای بخشش دارم.

۴) مواد مخدر را از کجا تهیه کردید؟ در چه تاریخی و به چه مبلغی؟

مواد را از خیابان ….. از فردی به نام سپهر در تاریخ ….. به مبلغ ۰۰۰/۱۱۵ تومان خریداری نمودم.

۵) آدرس و هویت فروشنده را بیان نمایید؟

ج : نمی دانم.

قرار کفالت

مهدی ….، فرزند مختار متهم است به ارتکاب بزه نگهداری ۱۳۷ گرم تریاک به قید کفالت به مبلغ وجه الکفاله سه میلیون تومان از حال تا ختم دادرسی و صدور حکم به اجرای دادنامه در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفیل آزاد و در غیر این صورت بازداشت می شود.

تقاضای کفالت : فاطمه ….

قرار قبول کفالت صادر گردید.

سرپرست محترم دادسرا

ضمن اعلام تحقیقات به کلاسه مندرجات پرونده پیوست به کلاسه …… اتهامی آقای مهدی …. فرزند …. به ش.ش …. صادره از … متولد ۱۳۶۵ متهم است به ارتکاب

۱) نگهداری ۱۳۷ گرم تریاک

۲) استعمال تریاک

و   با توجه به اقرار صریح نامبرده در خصوص اتهامات بندهای الف و ب و صورت جلسه کف مواد مخدر از وی و گزارش اولیه دال بر صحّت موضوع و سایر شواهد و مدارک موجود در پرونده بزه انتسابی به نامبرده محرز است. لذا به استناد بند (ک) مادۀ ۳ ق تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بدین وسیله مجرمیت متهم مذکور اظهار عقیده می گردد.

رأی دادگاه

متهم با توجه به ابلاغ احضاریه در دادگاه حضور نیافته، لایحه تقدیم نکرده و وکیل نیز معرفی ننموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به صدور رأی به شرح ذیل می نماید :

در خصوص اتهام آقای مهدی …. فرزند … ۲۴ ساله اهل .. دائر بر نگهداری ۱۳۷ گرم تریاک و استعمال آن و با توجه به اقرار به آن و مداقه در جامع اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده و کیفرخواست صادر و عدم حضور آنان، بزهکاری نامبرده محرز و مسلم دانسته و مستنداً به بند ۲ و ۵ یک ماده ۱۹ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر با رعایت ماده ۴۹ ق.م.ا در باب نگهداری تریاک به پرداخت ده میلیون ريال جزای نقدی و هفتاد ضربه شلاق تعزیری و از حیث استعمال آن به پرداخت دو میلیون ريال جزای نقدی و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و پس از آن قطعی است.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها