روند پرونده و دادنامه

دادخواست تنظيمي باتوجه به محل اقامت درخواست كنندگان به مجتمع قضايي عدالت وبه منظور رسيدگي به وسيله معاونت محترم ارجاع به شعبه…. ارجاع مي‌گردد .

پيرو ارسال دادخواست به شعبه فوق خواهان‌ها به دفتر شعبه مراجعه با ارائه مدارك خويش وابطال تمبر هزينه دادرسي بر مبناي غير مالي از دادخواست تقديمي رفع نقص به عمل مي‌آورند .

باتوجه به تكميل دادخواست ورفع نقص به عمل آمده پرونده درهمان روز بنظر دادگاه رسيده كه باتوجه به حضور طرفين دادگاه دروقت فوق العاده مبادرت به تشكيل جلسه دادرسي نموده كه طرفين مجدداً اظهارات خويش را در دادخواست اعلام نموده ومضافاً بر آن زوجه اعلام مي نمايد باردار نمي باشد وگواهي پزشك خويش را دررابطه با تائيد اين مطلب به دادگاه تقديم مي دارد وطرفين داوران خود را به دادگاه معرفي مي نمايند

دادگاه باتوجه به درخواست طرفين به شرح زير مبادرت به صدور قرار داوري مي نمايد :

قراردادگــاه

دادگاه با توجه به مراتب فوق وعدم تأثير نصايح لازمه قرار ارجاع امر به داوري را صادر نموده مقرر است از آنجايي كه داوران حضور دارند ضمن احراز صلاحيت به اقدام بايسته توجيه گردند نظريه خود را ارائه دهند وپرونده با وصول نظريه داوران به نظر برسد .

باتوجه به دستور دادگاه آقاي علي ….. (داور زوجه) وخانم فاطمه ….(داور زوج) با تقديم لايحه اي منضم به فتوكپي شناسنامه خود را جهت انجام داوري معرفي وپس از قبول دادگاه، به شرح ذيل مبادرت به صدور داوري مي نمايند :

احتراماً دررابطه با موضوع طلاق توافقي   كه اينجانبان بعنوان داور زوجين تعيين شده ايم پس از مذاكرات ونشست با طرفين واخذ نظرات آنان ضمن درنظر گرفتن رضاي خداوند متعال نظريه داوري خويش را به شرح ذيل به استحضار مي رسانيم: الف ) باتوجه به توافقات طرفين ادامه زندگي زوجين ميسور نبوده وداوم چنين زندگي امكان پذير نمي باشد . ب ) درخصوص  مهريه با توجه به اينكه كل مهريه۱۱۴سكه بهار آزادي  مي باشد،توافق طرفين مبــــــــلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ريال بابت قسمتي از مهريه به زوجه پرداخت ومشاراليه مابقي مهريه را به زوج بذل نمود .ج) زوجه كليه مطالبات خويش را بابت اجرت المثل ايام زوجيت ونفقه ايام گذشته و ايام عده بدون قيد وشرط به زوج بذل واقرار نمود كه نسبت به وصول اين مبالغ ادعايي نداشته ونخواهد داشت .د) براساس توافق حاصله كليه اقلام جهيزيه توسط زوج به زوجه مسترد و زوجه اقرار به وصول آن نموده .

با وصول نظريه داوران دادگاه مجدداً دروقت فوق العاده تشكيل جلسه رسيدگي داده و طرفين ضمن قبول نظريه داوران درخواست خود را مجدداً مطرح مي نمايند .

دادگاه باتوجه به محتويات پرونده ودرخواست طرفين دروقت فوق العاده مبادرت به صدور راي به شرح زير مي نمايد .

 

گواهي عدم امكان سازش

نظر به اينكه زوج آقای فرخ ….. به شماره شناسنامه….. صادره از تهران وزوجه خانم مریم …. به شماره شناسنامه …. صادره از تهران بشرح دادخواست تقديمي وباحضور دردادگاه اظهار داشته اند بعلت نداشتن تفاهم روحي واخلاقي توافق به جدايي كرده ايم وتقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش داريم دادگاه باتوجه به دستورالعمل آيين نامه اجرائي ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب سال۱۳۷۱ قرار ارجاع امر به داوري را صادر نموده كه داوران منتخب نيز موفق به اصلاح ذات البين نگرديده ونظر به جدايي داده اند بنابراين دادگاه مستنداً به ماده واحده فوق الاشعار مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي نمايدو زوجين مي توانند به اتفاق وبا رعايت موارد ذيل به يكي از دفاتر رسمي مراجعه ونسبت به اجراي صيغه طلاق وثبت آن اقدام نمايند:

۱- نوع طلاق خلع مي باشد .    ۲- مهريه زوجين با توافق مبلغ يكصدوچهارده ميليون تقويم گرديده كه مبلغ يكصدميليون ريال آن قبلاً به زوجه پرداخت گرديده وزوجه مابقي آن را درقبال طلاق به زوج بذل نمود وزوج قبول بذل نمود .  ۳-  زوجه جهيزيه خود را مسترد نموده ودر خصوص نفقه واجرت المثل ادعايي ندارد . ۴- زوجين نسبت به يكديگر ادعائي ندارند .

ضمناً گواهي صادره قطعي است ومدت اعتبار آن سه ماه از تاريخ ابلاغ مي باشد دفتر ثبت كننده طلاق نيز مكلف است رونوشتي از سند طلاق را به اين دادگاه ارسال نمايد .

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها