روند پرونده و دادنامه

 

 

رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي سید محسن …. با وکالت منوچهر …… ، به طرفيت  مسعود و علی ….. فرزند ….. به خواسته تقاضاي محكوميت تضامني خوانندگان بر پرداخت مبلغ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال    به انضمام جميع خسارات قانوني و بدواً صدور قرار تأمين خواسته، بدين توضيح که عليرغم تذكرات مكرر و مراجعات موكل، خواندگان حاضر به تأديه دين خود نشده است. لذا با تقديم اين دادخواست محكوميت تضامني خواندگان را به پرداخت اصل خواسته و سپس به استناد مواد ۵۱۵ الي ۵۲۲ قانون آئين دادرسي مدني و   محكوميت تضامني آنان را به پرداخت مبلغ جميع خسارات تأخير تأديه هزينه‌هاي دادرسي، حق‌الوكاله و

غيره را دارد … عليهذا قطع نظر از اجابت درخواست خواهان در خصوص اصل دعوا با عنايت به ادعاي اقامه شده به شرح متون و متن دادخواست تقديمي و توجه به مستندات ابرازي اعم از چك‌ و گواهينامه‌ عدم پرداخت به شماره‌یچک شماره …….. عهده بانک  پاسارگاد  شعبه …….. از جاری شماره ……. به تاریخ  ….. به  مبلغ (۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )ریال مي‌باشد و توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسي مورخ ……… عليرغم دعوت قبلي و عدم ابراز لايحه‌اي در مقام دفاع كه با وصف اخير ادعاي مطروحه، مصون از هرگونه ايراد يا تكذيب و يا دفاع مشابهي كه موجبات انقلاب دعوا را فراهم آورد باقي مانده است و با توجه به و نظر به اينكه وجود سند تجاري در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر كننده و وصف حاكم به استناد تجاري دارد و با توجه به اثبات بقاي دين و عدم ابراز دليل كه موجبات برائت و رفع اشتغال ذمه خوانده فراهم آيد دادگاه دعوي خواهان را ثابت به محمول بر صحت تشخيص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آ.د.م و مواد ۳۱۴و۳۱۰ قانون تجات وحكم به بر محكوميت خواندگان به نحو تضامني به پرداخت مبلغ ۰۰۰ ،۲۱۰٫۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و  خسارات و هزينه دادرسي از بابت قاعده تسبيب و لاضرر و نيز حق‌الوكاله وكيل و خسارات تأخر تأديه چكها صادر و اعلام مي‌نمايد: و اجراي احكام مكلف به وصول خسارات تأخير تأديه در تاريخ سررسيد هريك از چك‌هاي لغايت هنگام پرداخت و سپس تأديه در حق خواهان مي‌باشد.

رأي صادره وفق ماده ۳۰۲ قانون آ.د.م غيابي محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازآن ظرف ۲۰ روز  قابل تجديدنظر خواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها