دادنامه

رأي دادگاه:

در خصوص درخواست  شرکت ……  به وكالت از آقاي ….. فرزند …….. بطرفيت خانم ماندانا ……. به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال و خسارات و هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوكاله با توجه به مستندات ابرازي اعم از سفته ها  و   ملاحظه امضاي صادركننده  در متن و نظر به اينك وجود سند تجاري در يد دارد ظهور و دلالت بر اشتغال ذمه صادر كننده و با توجه به بقاي دين و عدم ابراز دليلي كه موجبات برائت و رفع اشتغال ذمه خوانده را فراهم سازد و با توجه به مصون ماندن دعوي اقامه شده و مستندات ابرازي هر گونه ايراد و ترديد يا تكذيب وفق مواد۲۱۶ به بعد قانون آ.د.م و دفاع متناسبي كه موجبات انقلاب دعوا را فراهم آورد. دادگاه دعوي خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخيص و مستنداً به مواد  . مواد ۱۹۱-۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵- ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آ.د.م   حكم بر محكوميت  خوانده به پرداخت ۱٫ مبلغ يكصد و هجده ميليون ريال بابت اصل خواسته،۲٫ مبلغ سه ميليون ششصد هزار  ريال بابت خسارات و هزينه دادرسي، ۳٫ و حق‌الوكاله طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید . حكم صادره غيابي و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها