دادنامه

رأي دادگاه:

در خصوص دعوي آقاي هادی ….. با وكالت آقاي داود ….. به طرفيت آقايان سعيد  و علی ….. به خواسته مطالبه (۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵) ریال با احتساب خسارات دادرسي و حق الوکاله وکیل  نظر به اينكه مدارك ابرازي خواهان مصون از تعرض باقي‌مانده و خواندگان دليل معارض آن را ارائه ننموده‌اند و مفاد رسید مستند دعوي دلالت به ارسال سندهاي موضوع مبلغ خواسته (مبيع) براي خواندگان مي‌نمايد لذا دادگاه دعوي طرح شده را وارد تشخيص و مستنداً به مقررات مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م حكم به محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت (۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵) ریال  بابت اصل خواسته و  هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر مي‌نمايد و در خصوص دعوي مطالبه خسارات تأخير تأديه با توجه به عدم حصول اركان آن طبق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م دعوي در اين قسمت غير وارد و حكم بر رد آن صادر مي‌گردد. اين رأي نسبت به خوانده رديف ۱ حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديدنظر و نسبت به خوانده رديف ۲ غيابي و ظرف همان مدت قابل رسيدگي تجديدنظر مي‌باشد.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها