دادخواست

موضوع دادرسی: بدوا” صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه به صورت تضامنی

تاریخ جلسه: ………

دادخواست :

خواهان: سید محسن میر نژادهاشمیان

خوانده: مسعود و علی …..

وكيل: منوچهر …….

خواسته: بدواً صدور قرار تأمين خواسته ومحكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال بانضمام خسارات قانوني از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  

دلایل : ۱- فتوکپی مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت آنها ۲- وکالتننامه

شرح دادخواست:

. با سلام:

احترامآ به استحضار میرساند:

۱- خوانده ردیف اول بابت بدهی خود  مبادرت  به صدور ۱ فقره چک به شماره و مشخصات ذیل

 نموده است :

 چک شماره…..  عهده بانک  پاسارگاد  شعبه ……از حساب جاری شماره…..  به تاریخ ……  به مبلغ (۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )ریال

 ۲-خوانده ردیف دوم با امضای ظهر چک ،چک فوق را به موکل انتقال داده است

 ۳- با مراجعه موکل به بانک محال علیه متآسفانه چک مرقوم به علت کسری موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت شده است لذا  با توجه به مراجعات مکرر موکل و امتناع خواندگان از پرداخت دیون خود درخواست محکومیت تضامنی خوانده گان با عنایت به  ماده ۲۴۹ قانون تجارت به پرداخت مبلغ (۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال  بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت تاریخ وصول و  پرداخت کلیه هزینه های قانونی موکل اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها