دادخواست

دادگاه: شعبه… مجتمع قضايي خانواده عدالت         تاريخ جلسه…..

شماره پرونده………

طرفين دادرسي:

خواهان: آقاي محسن …..

خوانده: خانم فریده …..

تعيين خواسته: تقاضاي الزام خوانده به تمكين (خاص و عام)، زناشويي و امور زندگي مشترك، ضمن صدور دستور ممنوعيت خروج از كشور

دلائل و منضمات دادخواست: فتو كپي مصدق عقد‌نامه

متن‌دادخواست:

رياست محترم مجتمع قضايي خانواده

با سلام

به استناد مدلول سند رسمي نكاحيه شماره ….. مورخ …… دفتر رسمي شماره …..، حوزه ثبتي كرج (طالقان)، خوانده به عقد زوجيت قانوني اينجانب قرار داشته. حاصل اين ازدواج فرزند مشترك پسر مي‌باشد. خوانده از هنگام ازدواج تا كنون با انگيزه‌اي غير اصولي بلكه به علت پاره‌اي دخالتهاي افراد غير مسوول صرفه‌نظر از ايام گذشته، نامبرده بدون اطلاع اينجانب به ادعاي غير واقعي كانون زندگي مشترك را ترك كرده و نزد خانواده‌اش رفته، كه اين عمل و اقدام مشاراليه غير قانوني (ناشزه) تلقي گرديده. علي‌هذا با تقديم اين دادخواست وفق مواد ۱۱۰۲/۱۱۰۸/۱۱۱۴ قانون مدني و ساير مقررات مربوط تقاضاي رسيدگي و صدور حكم محكوميت نامبرده بر الزام تمكين، ضمن ممنوعيت خروج از كشور دارم.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها