دادخواست

موضوع دادرسی: مطالبه وجه رسید عادی

 وقت رسيدگي : …..  

دادخواست :

خواهان: هادی ….      فرزند: …         شغل: آزاد

خوانده: علی  و سعید …. فرزند: …. شغل: آزاد

وكيل: داود ….           فرزند….

خواسته: – درخواست محکومیت خوانده گان به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵) ریال .۲-  محکومیت خوانده به پرداخت  کلیه  خسارات دادرسی  اعم از هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل  .

دلایل : -فتوکپی مصدق رسید مورخ ۹/۸/۱۳۸۷ مبنی بر مدیون بودن خوانده . ۲ -وکالت نامه ملصق به تمبر قانونی  

شرح دادخواست :

         ریاست محترم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان تهران  

  باسلام

احتراما توکیلا به استحضار میرساند:

۱-موکل اینجانب مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵  ریال از خوانده گان محترم طلبکار میباشد. و در این خصوص از نامبرده رسید و اقرار نامه کتبی مبنی بر مدیون بودن ایشان وجود دارد که  فتوکپی مصدق آن به پیوست این دادخواست تقدیم میگردد. 

۲-در ضمن شهودی که رسید مذکور را امضا نموده اند، عنداللزوم آمادگی خود را جهت ادای شهادت اعلام میدارند .

۳-با توجه به مراتب یاد شده و امتناع خوانده گان از پرداخت دین خود ،درخواست  محکومیت

خوانده گان به پرداخت (۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵) ریال  بابت اصل خواسته  و کلیه هزینه های قانونی موکل اعم از هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها