دادخواست

مرجع رسيدگي كننده: شعبه ……دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایی عدالت تهران

 

كلاسه پرونده :……..

وقت رسيدگي: ……..  

دادخواست

خواهان : مجید ….

خوانده : محمد ….

وكيل : عليرضا …..

خواسته : مطالبه مبلغ ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ريال بابت باقيمانده وجه فروش سنگ به شرح متن دادخواست به انضمام كليه خسارات دادرسي و خسارت تاخير تاديه

دلايل : وكالت نامه – كپي مصدق قرارداد مورخ ….. ۲۲ فقره كپي مصدق تحويل سنگ  كپي مصدق دو فقره فاكتور صورتحساب

شرح دادخواست :

با احترام اينجانب عليرضا … به وكالت از طرف خواهان به استحضار مي رساند: برابر قرارداد مورخه….. كه كپي مصدق آن به پيوست تقديم گرديده بين موكل و خوانده محترم مقرر  مي شود مقدار ۵۰۰ متر مربع سنگ چيني سفيد به ابعاد ۲۰×۳۰ و۲۵×۳۰ از قرار هر متر مربع ۴۵۰۰۰ ريال جهت ساختمان تالار اداره كار و امور اجتماعي به فروش رسيده و تحويل وي گردد كه بعدا موقع تحويل، مقدار سنگ ها افزايش يافته و مطابق ۲۲ فقره صورت تحويل سنگ،  سنگ هاي بيشتري تحويل خوانده محترم شده است. همچنين برابر دو فقره فاكتور صورتحساب شماره ۲۵۷۸ و ۲۵۷۹ مورخه ….. جمع كل قيمت سنگ هاي تحويلي به خوانده محترم ۵۰۰/۳۴۹/۴۹ ريال بالغ گرديده كه ايشان از بدهي مزبور فقط ۰۰۰/۰۰۰/۴ ريال آن را پرداخته و الباقي طلب موكل بابت سنگ هاي تحويلي يعني مبلغ  ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ريال همچنان باقي است كه خوانده محترم از پرداخت آن امتناع كرده و مراجعات موكل اثري نداشته است، لذا توكيلاً و با تقديم دادخواست حاضر احضار خوانده محترم و صدور حكم محكوميت نامبرده به پرداخت اصل وجه خواسته با احتساب كليه خسارات دادرسي، حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه برابر مقررات مواد ۵۱۵ لغايت ۵۱۹ و ماده ۵۲۲ ق. آ. د. م. مورد استدعاست.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها